Doktorské studium

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Název práce: Mechanismus regulace eukaryotické transkripce novými cyklin dependentními kinázami

Školitel:

Oficiální zadání:
Práce v naší laboratoři se zaměřuje na studium základních mechanismů eukaryotické transkripce a dysregulaci transkripčních procesů vedoucích ke vzniku onemocnění. Jednotlivé fáze transkripce (iniciace, elongace, terminace) jsou regulovány fosforylací C-terminalní domény RNA polymerázy II (CTD RNAPII). Tato fosforylace je zprostředkována transkripčními cyklin dependentními kinázami jako Cdk9 nebo Cdk7. V poslední době se ukazuje, že abnormalní fosforylace CTD RNAPII nebo změněná funkce těchto kináz je asociována se vznikem mnoha onemocnění, včetně nádorového bujení. Například abnormální funkce cdk9 vede k narušení elongační fáze transkripce a vzniku leukemia nebo srdeční hypertrofie. Naše laboratoř nedávno objevila nové transkripční cyklin dependentní kinázy Cdk12 a Cdk13, které fosforylují CTD RNAPII (Blazek et al., Genes and Development 2011; Blazek, Cell Cycle 2012; Bosken et al, Nature Communications 2014; Ekumi et al, Nucleic Acids Research, 2015 v tisku). Cílem této práce bude objasnit molekulární mechanismus, kterým tyto kinázy regulují eukaryotickou transkripci se snahou popsat ulohu těchto nových kináz při vzniku některých nádorových, onemocnění. Při výzkumu používáme široké spektrum metod molekulární biologie a biochemie. Očekáváme upřímný zájem o vědeckou práci, kreativní myšlení, vysoké pracovní nasazení, a schopnost týmové práce. Nabízíme práci na zajímavém projektu v příjemném prostředí a v týmu s mezinárodními zkušenostmi (webove stranky laboratore: http://www2.ceitec.muni.cz/blazek-lab/). Naše laboratoř je součástí CEITEC-MU, program: Molekulární medicína. Bližší informace a nezávaznou konzultaci poskytne Dalibor Blažek, email: dblazek@med.muni.cz
Poznámka:
Téma vypisuje mgr. Dalibor Blažek, Ph.D., který se stane školitelem po schválení Vědeckou radou PřF MU.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 514638 od 2.9.2011