Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Mírná kognitivní porucha jako předzvěst Alzheimerovy choroby: molekulární příčiny

Školitel: doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Oficiální zadání:
Mírná kognitivní porucha (MKP) je heterogenní klinická jednotka, u které se rozeznávají dvě formy, a to amnestická forma mírné kognitivní poruchy, kdy dochází k objektivní poruše paměti a neamnestická forma mírné kognitivní poruchy. Amnestická forma MKP je charakterizována poruchou paměti, případně postižením dalších kognitivních funkcí, které však nedosahují úrovně demence. Udává se, že tato forma přechází do Alzheimerovy choroby ve 12-18% za rok. V rámci disertační práce budou sledováni a vyšetřováni pacienti s amnestickou formou MKP s cílem zjistit, zda některé genetické markery, které souvisejí s Alzheimerovou chorobou, nejsou přítomny u MKP, což by mohlo v budoucnu přispět k časnému záchytu rizikových osob. Doktorand bude v rámci své práce izolovat DNA ze vzorků pacientů. Pro genotypizace celkem 800 probandů bude použita metoda NGS sekvenování a kapilárního sekvenování. Výsledná data budou statisticky analyzována a budou začleněna do stávajícího modelu patogeneze Alzheimerovy choroby.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 521566 od 2.9.2011