Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Modelování fázových diagramů v soustavách s intermetalickými fázemi

Školitel: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

Oficiální zadání:
Hlavním předmětem práce je počítačové modelování fázových rovnovah a fázových diagramů pomocí metody CALPHAD. Studium bude zaměřeno na systémy obsahující intermetalické fáze, neboť tyto struktury vykazují specifické vlastnosti, které významným způsobem ovlivňují chování technologicky významných materiálů. Na základě znalosti stability intermetalických fází v závislosti na teplotě a složení bude možné předvídat chování studovaných systémů. Modelování bude podpořeno daty z ab initio výpočtů a experimentů. Výstupem bude funkční termodynamická databáze obsahující data studovaných systémů.
Literatura:
LUKAS, Hans Leo, Suzana G. FRIES a Bo SUNDMAN. Computational thermodynamics : the Calphad method. New York: Cambridge University Press, 2007. x, 313. ISBN 9780521868112., SAUNDERS, Nigel a Peter A. MIODOWNIK. Calphad : calculation of phase diagrams : a comprehensive guide. Oxford: Pergamon, 1998. xvi, 479. ISBN 0080421296.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629475 od 2.9.2011