Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Optoelektrochemické systémy pro afinitní biosensory

Školitel: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Oficiální zadání:
Cílem práce bude ověřit možnosti konstrukce imunochemických či jiných afinitních biosensorů na bázi převodníků kombinujících optické a elektrochemické techniky. Konkrétně to budou techniky elektrochemiluminescence (ECL) a fotoelektrochemické konverze (PEC) využívající různé typy luminescentních nanočástic, např. kvantové tečky, foton up-konvertující částice, a nebo organické fluorofory vhodně zachycené v převodníkové vrstvě. Přítomná protilátka po vazbě antigenu změní povrchové uspořádání - blokování signálu - buď toku fotonů u ECL, nebo fotoproudu u PEC. Alternativní bude vznik vícevrstevného (sendvičového) imunokomplexu, kdy přenos elektronů proběhne přes navázanou značku. Modelovým imunochemickým systémem bude detekce bakterií a klinických proteinových markerů.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 574851 od 2.9.2011