Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky matematiky

Název práce: Rovnice v open source systémech počítačové algebry

Školitel: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.

Předběžné zadání:
Řešení rovnic je častým požadavkem v systémech počítačové algebry. Přesto se jedná o jistou slabinu v těchto programech. Cílem práce je popsat a analyzovat moderním pohledem metody řešení rovnic použité v nejrozšířenějších systémech počítačové algebry: Sage a Maxima. Algoritmy řešení použité v programu Maxima (a následně i Sage) jsou poměrně staré a ne vždy dobře zdokumentované. Výstupem práce bude analýza postupů použitých pro řešení rovnic, zhodnocení silných a slabých stránek a navržená vylepšení těchto postupů. Zdrojem informací budou zejména zdrojový kód programu Maxima, zdrojový kód programu Sage, diplomové a disertační práce vzniklé při vývoji programu Maxima (převážně MIT a Univ. Berkley), informace z důvěryhodných internetových zdrojů, emailová korespondence s vývojáři programu Maxima.
Poznámka:
Zájemci o témata kontaktujte prosím školitele emailem robert.marik@mendelu.cz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 512985 od 2.9.2011