Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Speciační analýza uranu(VI) v biologických systémech a životním prostředí

Školitel: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Předběžné zadání:
1. Literární rešerše
2. Termodynamické a kinetické studium vybraných chemických systémů pomocí molekulové spektroskopie a separačních technik s vyhodnocením pomocí pokročilých chemometrických metod
3. Chemické modelování na základě získaných termodynamických dat pro reálné systémy
4. Ověření chemického modelu analýzou reálných vzorků pomocí separačních a spektroskopických technik
5. Návrh a testování senzorových polí pro speaciační analýzu vzorků obsahujících uran

Literatura:
GERMANIČOVÁ, Milena a Přemysl LUBAL. Spektrofotometrické stanovení uranu(VI) v přítomnosti uhličitanů a šťavelanů a jeho využití pro speciační analýzu uranu(VI). CHEMICKÉ LISTY, Praha: Česká společnost chemická, 2006, roč. 100, č. 9, s. 821-827. ISSN 0009-2770., HAVEL, Josef, Julio Arturo SOTO-GUERRERO a Přemysl LUBAL. Spectrophtometric Study of Uranyl-oxalate Complexation in Solution. Polyhedron, Velká Británie: Elsevier Science Ltd., 2002, roč. 21, 14-15, s. 1411-1420. ISSN 0277-5387., LUBAL, Přemysl a Marta FARKOVÁ. Application of artificial neural networks in speciation analysis. In Utilizing of Bio-Electrochemical and Mathematical Methods in Biological Research. Kerala: Research Signpost, 2007. s. 35-49, 15 s. BIOLOGICAL SCIENCES 37/661 (2). ISBN 81-308-0163-9., LUBAL, Přemysl a Josef HAVEL. Spectrophotometric and Potentiometric Study of Uranyl Hydrolysis in Perchlorate Medium. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1997, roč. 51, č. 4, s. 213-220. ISSN 0366-6352., LUBAL, Přemysl a Josef HAVEL. The study of complex equilibria of uranium(VI) with selenate. Talanta, Amsterdam: Elsevier Science, 1997, roč. 44, č. 1, s. 457-466. ISSN 0039-9140., LUBAL, Přemysl, David FETSCH, David ŠIROKÝ, Milada LUBALOVÁ, Jaroslav ŠENKÝŘ a Josef HAVEL. Potentiometric and spectroscopic study of uranyl complexation with humic acids. Talanta, Amsterdam: Elsevier Science, 2000, roč. 51, č. 1, s. 977-991. ISSN 0039-9140.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 630188 od 2.9.2011