Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Název práce: Studium izotopů B v turmalínech hornin svrateckého krystalinika

Školitel: doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.

Oficiální zadání:
Jihovýchodní okraj Českého masivu je budován rozdílnými geologickými jednotkami, ve kterých se vyskytují metamorfované horniny s B-mineralizací, která je dominantně představována turmalínem. Geologicky zcela výjimečné postavení mají horniny svrateckého krystalinika. Zde jsou horniny s turmalínem vázány jednak na tělesa mramorů, které se vyskytují v odlišných pruzích, jednak na litologicky rozdílné horniny (turmalinické kvarcity, turmalinity, ortoruly, granitické pegmatity a skarny; např. Houzar et al. 2006). Tato jednotka tak představuje ideální terén pro řešení regionálně-geologických otázek souvisejících s jedním či větším počtem zdrojů B i chováním B v různých litologických asociacích. Podstatou navrhované doktorské práce je studium izotopových variací 10B/11B u turmalínu. Izotopové poměry budou stanoveny pomocí hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů (SIMS) na přístroji CAMECA IMS 1280-HR pod vedením školitele v Německém národním centru pro geovědy v Postupimi (Deutsches GeoForschungsZentrum Potsdam). Konzultantem disertační práce bude prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Analytické práce budou hrazeny z grantu Grantové agentury České republiky (17-17276S „Turmalín – indikátor geologických procesů“).


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 591949 od 2.9.2011