Doktorské studium

Studijní obor Materiálová chemie

Název práce: Studium termodynamického chování a termické stability pokročilých termoelektrických materiálů

Školitel: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.

Předběžné zadání:
Práce bude zaměřena na studium termodynamických vlastností a termické stability pokročilých termoelektrických materiálů, tzn. materiálů přeměňujících odpadní teplo na elektrickou energii. Je plánováno studium tzv. skutteruditů a Half-Heuslerových slitin, protože tyto struktury vykazují vysokou termoelektrickou účinnost. Studium bude probíhat na teoretické a experimentální úrovni. Teoretická část bude zahrnovat výpočet fázových diagramů vybraných soustav obsahujících tyto struktury a v experimentální části budou použity metody termické analýzy a Knudsenovy vysokoteplotní hmotnostní spektrometrie jako prostředek pro měření termodynamických vlastností, fázových přeměn a tenze par těkavých složek, které tyto struktury obsahují. Výsledky budou doplněny měřením mikrostruktury a difúzních profilů studovaných materiálů na externím pracovišti. Cílem práce je vyhodnocení dlouhodobé tepelné stability studovaných materiálů a případných degradačních procesů, které mohou materiály během provozu provázet, tzn. posouzení vhodnosti materiálů pro aplikaci v technické praxi.
Literatura:
BROŽ, Pavel a František ZELENKA. Specially-adapted type of Netzsch STA Instrument as a tool for Knudsen effusion mass spectrometry. International Journal of Mass Spectrometry, Elsevier Science, 2015, roč. 2015, 383-384, s. 13-22. ISSN 1387-3806. doi:10.1016/j.ijms.2015.04.002., BROŽ, Pavel, Jiří SOPOUŠEK, Jan VŘEŠŤÁL a Jiří PINKAS. Combination of Thermal Analysis and Knudsen Effusion Mass Spectrometry for Study of Metal Materials on Macro- and Nano-scale. In N. Jacobson, T. Markus. Workshop on Knudsen Effusion Mass Spectrometry (April 23-25, 2012). USA: The Electrochemical Society, 2012. s. 69-76, 8 s. ISBN 978-1-60768-384-1. doi:10.1149/04601.0069ecst.
Poznámka:
téma je vypsáno pro Bc. Františka Zelenku jako návaznost na jeho diplomovou práci


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513479 od 2.9.2011