Doktorské studium

Studijní obor Anorganická chemie

Název práce: Studium vlivu koordinačního prostředí atomů Si a P na tvorbu SiO6 center v silikofosfátových xerogelech metodami kvantové chemie

Školitel: doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.

Oficiální zadání:
Nová nehydrolytická syntéza silikofosfátových xerogelů umožnila získání homogenních mikroporézních produktů s vysokým podílem vazeb Si-O-P a jednotek SiO6, srv. Obrázek 1. Cílem navrhované dizertační práce je porozumět tendenci atomů Si tvořit šestikoordinované komplexy s fosfátovým a/nebo organickým okolím v závislosti na složení reakční směsi a typu substituentů na Si a P v molekulách prekurzorů. Toto porozumění je důležité pro další vývoj syntéz silikofosfátových xerogelů umožňující tvorbu mikro/mezoporézních anorganicko-organických hybridních materiálů, katalytických, iontově vodících, a optických materiálů. Jako ideální metoda pro získání příslušného vhledu se jeví kombinace kvantově-chemických metod a analýzy experimentálních dat. Po kvantově-chemické stránce navrhujeme především metodu funkcionálu hustoty (DFT) v implementaci programu Amsterdam Density Functional (ADF) v kombinaci s jednoduššími semiempirickými přístupy (EHT) v implementaci programu C.A.C.A.O. spolu s příslušnými zobrazovacími nástroji pro tvorbu interakčních diagramů a obrázků molekulových orbitalů.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 627211 od 2.9.2011