Doktorské studium

Studijní obor Ekologie

Název práce: Vliv dynamiky šíření myšice temnopásé (Apodemus agrarius) na společenstva hlodavců

Školitel:

Předběžné zadání:
Jedním z negativních důsledků invazí nepůvodních druhů je přímý či nepřímý vliv na původní složky ekosystémů. Skupinou živočichů, která výrazně trpí, jsou fylogeneticky příbuzné druhy (mohou být infikováni parazity přicházejícími s novým druhem) či druhy využívající obdobné ekologické niky (v důsledku kompetice o zdroje). Vhodným modelem pro studium změn ve společenstvech, které souvisí s dynamikou šíření druhu (tj. pulzace zahrnující jak rozšiřování, tak ustupování druhu) je myšice temnopásá (Apodemus agrarius). Okraj jejího areálu rozšíření prochází Moravou (okolo Brna) a severním příhraničím Čech. Cíli disertační práce je stanovit míru současné pulzace okraje areálu myšice temnopásé ve střední Evropě a zmapovat její důsledky na ostatní druhy hlodavců ve společenstvu. Studium těchto důsledků zahrnuje detekci potenciálních patogenů a parazitů hlodavců a jejich dynamiky v souvislosti se strukturou hlodavčího společenstva, studium rozdílů v habitatových a potravních preferencích a demografických charakteristikách myšice temnopásé a ostatních druhů hlodavců (zejm. rody Apodemus, Microtus a Myodes). Doktorand si při práci na disertačním projektu vyzkouší celou škálu metod vědecké práce vedoucí k zakončení ve formě publikace získaných výsledků, tj. sběr dat (terénní odchyt drobných zemních savců, laboratorní vyšetření parazitofauny, popř. molekulární metody) i jejich analýzu (statistické modelování druhové distribuce a významu relevantních ekologických proměnných).
Poznámka:
Školitelem bude Mgr. Adam Konečný, Ph.D. (ÚBZ Biol PřF MU), učo 52434. V případě zájmu kontaktujte přímo Dr. Adama Konečného na mailové adrese: akonecny@sci.muni.cz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 627336 od 2.9.2011