Doktorské studium

Studijní obor Genomika a proteomika

Název práce: Vnitrobuněčný život telomerázy

Školitel: Mgr. Eva Sýkorová, CSc.

Předběžné zadání:
Pro stabilitu genomu eukaryot je nezbytností správné fungování mechanismů zajišťujících ochranu konců chromosomů - telomer. Nukleoproteinový komplex telomer zajišťuje tyto procesy základní biologické povahy a musí se vyrovnat jak s vlivy poškozujícími DNA tak i dalšími environmentálními vlivy prostředí. Telomery jsou udržovány pomocí enzymu telomerázy, který je specificky regulován v různých tkáních a také během buněčného cyklu. Do škály nejznámějších buněčných aktivit telomerázy patří její aktivace v buňkách nádorů tkání, kde za normálních okolností telomeráza není exprimována. Biogeneze a fungování telomerázy uvnitř buňky zahrnuje nejen sestavení funkčního enzymu pro syntézu telomer, ale i řadu procesů spojených s expresí telomerázy, jejím transportem do jádra, vazbou na spolupracující proteiny a nakonec s biodegradací telomerázového komplexu. V současné době je telomeráze připisována také účast v procesech mimo telomeru jak u kvasinek, tak u člověka. Tyto tzv. netelomerické funkce zahrnují širokou škálu procesů, např. ochrana před oxidativním stresem, ovlivnění transkripce genů a procesu stárnutí, dosud však nebyly blíže popsány. Řada z nich vyžaduje přítomnost telomerázy v různých buněčných organelách a předpokládá spolupráci s dalšími proteinovými komplexy. Jako referenční modelové organismy budou využívány zejména rostliny s typovými telomerickými motivy a mechanismy udržování telomer. Pro zjištění, zda jsou funkce evolučně konzervované, budou tyto ověřovány na dalších modelech, např. kvasinka, člověk. Pro získání detailních informací o přítomnosti různých telomerických typů, aktivitě a vlastností telomerázy se předpokládá využití řady technik molekulární biologie a také specializovaných technik analýzy telomer, jakož i bioinformatických nástrojů ke zpracování získaných dat. Téma je navázáno na řešení úkolů grantových projektů pracoviště na Biofyzikálním ústavu AVČR. Doporučená literatura: 1. Specializované číslo reviews www.nature.com/nsmb/focus/telomeres2015 2. Majerská et al., Non-telomeric activities of telomerase, Mol Biosyst. 2011 Apr;7(4):1013-23. doi: 10.1039/c0mb00268b 3. Vogan JM and Collins K. 2015, Dynamics of human telomerase holoenzyme assembly and subunit exchange across the cell cycle


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 575117 od 2.9.2011