Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Využití nanoporezních materiálu pro imunostanovení s elektrochemickou detekcí

Školitel:

Oficiální zadání:

Ačkoli je téma elektrochemických imunosenzorů studováno již delší dobu, komerčně úspěšná metoda stále nebyla představena. Jedním z několika možných důvodů je náročnost a nespolehlivost studovaných systémů. V rámci disertační práce bude navržen nový přístup překonávající obecné nedostatky konvenčních systémů. Za tímto účelem bude využito technologie vycházející z podané patentové přihlášky, jejíž náplní bylo využití přirozených vlastností nanočástic k mediaci imuno-reakce na elektricky zpracovatelný signál.

Principiálně bude modifikována elektroda jedním partnerem imunochemické reakce, přičemž analytem bude druhý partner imunoreakce. Měřeným signálem bude především elektrochemická impedance systému elektroda/roztok dále pak jiné elektrochemické atributy. V přítomnosti analytu dojde k jeho navázání na měřící povrch, čímž se zvýší impedance systému. V rámci disertační práce bude navrženo několik modifikací elektrod a návrh elektrochemických detekčních metod se zřetelem k patřičným aspektům různých imunostanovení - balancování mezi citlivostí na straně jedné a jednoduchostí systému (rychlostí stanovení) na straně druhé.

Ačkoli má dané téma vysoký aplikační potenciál vzhledem k existující spolupráci s komerční sférou, jeho přesahy k osvětlení obecných zákonitostí nejsou nezanedbatelené.


Poznámka:
Mgr. Karel Lacina, Ph.D. (NABI CSB CEITEC MU), učo 77968 - ŠKOLITEL


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 585570 od 2.9.2011