Doktorské studium

přijímací řízení

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu (zákon o VŠ, § 48, odst. 3) v daném nebo příbuzném studijním oboru, na který se uchazeč hlásí, a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Obsahem zkoušky je odborná rozprava v daném oboru a schopnost komunikace v jednom světovém jazyce.
Uchazeč o studium si nejpozději do řádného termínu přijímací zkoušky musí vybrat školitele z řad akademických pracovníků, kteří pro daný studijní program vypsali v daném akademickém roce téma disertační práce. Vypsaná témata disertačních prací lze nalézt zde, v případě zájmu o jiné téma je možné kontaktovat předsedu oborové komise a dohodnout s ním případné vypsání tématu nového.

Termín podání přihlášek do doktorského studia je 30. duben. Přihlášky se podávají elektronicky - http://www.is.muni.cz/prihlaska - v době od 1. února do 30. dubna. Po stanoveném termínu nelze již v žádném případě přihlášku založit a podat! Student musí počkat na nový „běh“ přijímacího řízení.

Zde ještě stručné shrnutí, jak se stát studentem doktorského studia v několika krocích:

 • Zvolit si téma disertační práce + školitele / seznam aktuálních témat zde
 • V termínu podat přihlášku k přijímacímu řízení
 • Zaplatit poplatek za přijímací řízení (400 Kč)
 • Dostavit se v daný den k přijímacímu řízení
 • Uspět u výběrového řízení
 • Dostavit se ve stanovený den k zápisu do 1. ročníku doktorského studia
 • zápis

  Zápis do dalšího akademického roku a do dalšího semestru probíhá ve dvou liniích:

   a) osobně na oddělení pro doktorské studium
   b) elektronicky v ISu

  a) Studenti prezenční formy všech ročníků studia jsou povinni dostavit se k zápisu osobně na oddělení pro doktorské studium ve stanoveném termínu. Přesný termín je od června zveřejněn v aktualitách na webu fakulty. Dostavit se k zápisu je v souladu se Studijním a zkušebním řádem MU povinností každého studenta, který míní pokračovat ve studiu na MU.
  Při zápisu studenti předloží individuální studijní plán vyplněný (včetně kreditů) na celý akademický rok a podepsaný školitelem. Formulář ke stažení zde.

  Zároveň si mohou studenti při zápisu nechat potvrdit potvrzení o studia, průkazky na dopravu nebo vyzvednout revalidační přelepku na ISIC, mají-li ji zaplacenou prostřednictvím Obchodního centra v IS MU.

  Studenti kombinované formy mohou být zapsaní do dalšího roku studia i bez osobní návštěvy oddělení pro doktorské studium, pokud

   - mají splněny podmínky pro zápis (dle čl. 12 Studijního a zkušebního řádu MU)
   - doručí na oddělení vyplněný a podepsaný ISP na další akad. rok (formulář zde)

  b) Zápis elektronický neboli Žádost o postup do dalšího semestru studia je aplikace v ISu, kterou je nutno provést („zakliknout“) v určitém období stanoveném v Harmonogramu akad. roku.

  průběh studia

  Obecně o doktorském studiu

  Standardní doba studia v prezenční formě jsou 4 roky. Průběh studia každého studenta je zaznamenáván ve studijní evidenci IS. Na rozdíl od magisterského studia je to doktorské zaměřeno především na výzkum a tvůrčí vědeckou práci, z výsledků výzkumu postupně vzniká disertační práce studenta. Osou studijního plánu se tak stává příprava disertační práce – tento předmět (popřípadě i Teze disertační práce) by měl být zapsán v každém semestru studia. Kreditová hodnota přípravy disertační práce je stanovena od jedné poloviny zpravidla do dvou třetin minimální kreditové hodnoty studia (viz SZŘ MU čl. 30, odst. 5)-tj. za celé studium je třeba za tento předmět získat minimálně 120 kreditů. Vedle toho si student zapisuje další předměty v souladu se svým individuálním studijním plánem (ISP) schváleným školitelem. Součástí doktorského studia jsou zpravidla tyto předměty: Studium literatury, Příprava publikace, Oborové semináře, Odborná cizojazyčná přednáška a Pomoc při výuce (v bakalářském a magisterském studijním programu). Studenti jsou také povinni přednést výsledky své práce alespoň jedenkrát ročně na uznávaném odborném fóru ve formě, kterou určí školitel.
  Další doporučené předměty a semináře prohlubující znalosti vědního oboru má každý z oborů stanoveny ve svých akreditacích.

  V průběhu studia je student povinen prokázat kompetenci v akademické a odborné angličtině nebo jiném světovém jazyce obvyklém pro program nebo obor. Tato kompetence se ověřuje jedním z následujících způsobů (viz čl. 30 odst. 4c SZŘ MU):
  a) ukončení dvou příslušných semestrálních předmětů
  b) získáním zápočtu za napsání cizojazyčné publikace pro časopis nebo sborník a zápočtu za přednesení cizojazyčné přednášky včetně řízení následné diskuse na kvalifikovaném odborném fóru; zápočty uděluje školitel nebo hodnotitel předem stanovený oborovou radou

  Pro každý program je v souladu s § 47 odst. 6 Zákona o vysokých školách (č. 111/Sb. 1998) ustavena oborová rada, která sleduje a hodnotí studium a garantuje jeho trvale vysokou úroveň. Pro jednotlivé obory programu jsou zřízeny oborové komise. Předsedové oborových komisí (=garanti oborů) odpovídají za uskutečňování oborů ve shodě s akreditacemi a za zabezpečení jejich odborné úrovně.

  Seznam předsedů oborových komisí

  Kreditový systém

  Doktorské studium na MU – shodně s bakalářským a magisterským studiem – probíhá podle kreditového systému. Student musí získat za semestr minimálně 20 kreditů. Pokud jich získá méně, musí součet kreditů za dva po sobě jdoucí semestry dosáhnout aspoň hodnoty 45, aby mohl být zapsán do semestru následujícího. Ke zdárnému zakončení doktorského studia státní zkouškou a obhajobou disertační práce je třeba dosáhnout min. 240 kreditů. Proto je optimální počet kreditů za jeden semestr 30 (standardní doba studia jsou čtyři roky).

  Zápis předmětů v IS

  Registrace předmětů v doktorském studiu neprobíhá podle registračních šablon. Studenti si předměty registrují a zapisují vložením jejich kódů v ISu, ve shodě se schváleným ISP. Období registrace a posléze období zápisu předmětů probíhají v pevně stanoveném období, zveřejněném na webu v Přehledu harmonogramů období fakult.
  ! Zapsat si předměty do ISu je plně na zodpovědnosti studenta, studijní oddělení pomáhá dozapsat pouze předměty z jiných fakult nebo škol !

  Jelikož kreditová hodnota některých předmětů DSP je proměnlivá (předměty s kódy začínajícími XD a některými dalšími), nastavuje si ji student v souladu s ISP sám. Nastavení kreditů lze provést pouze v období zápisů předmětů následujícím postupem:

  V aplikaci Zápis předmětů sjedete na stránce dolů, vyberete z nabídky odkazů Změna kreditace předmětů - ten zakliknete, vpravo nahoře zvolíte příslušný semestr a zobrazí se předměty pro daný semestr zapsané. Do prázdných „kolonek“ pod názvy předmětů vepíšete počet kreditů. Nakonec vše na konci stránky uložíte.

  Přerušení studia

  Studenti obou forem studia mohou na určitou dobu za určitých podmínek přerušit doktorské studium. Dle článku 13 Studijního a zkušebního řádu MU lze studium přerušit na počet semestrů odpovídající standardní době studia, tedy na čtyři roky. Podmínkou je, aby měl student ukončen alespoň jeden semestr studia a měl zároveň splněny podmínky pro zápis do semestru následujícího. Žádost o přerušení adresují studenti proděkanovi pro doktorské studium a dodají písemně na oddělení VaV. Žádost musí být předem odsouhlasena a podepsána školitelem. Přerušení povoluje proděkan standardně na semestr, popř. rok studia s možností prodloužení na max. dobu přerušení. Doba přerušení studia se započítává do celkové délky doktorského studia. Pouze přerušení z důvodu mateřské a rodičovské dovolené nebo z vážných zdravotních důvodů bránících studentovi ve výzkumné činnosti se do celkové doby studia nezapočítává (podle čl. 29 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu MU).

  Zahraniční stáže a pobyty

  Pokud studenti vyjíždějí do zahraničí v rámci svého doktorského studia, předem písemně oznámí na oddělení DSP dobu i místo pobytu v zahraničí, popř. program, pod kterým budou stáž absolvovat. Zároveň je třeba zanést údaje o stáži do aplikace Evidence studijních pobytů v ISu (Personální –> Evidence údajů o stážích a studijních pobytech). Jakmile se student ze zahraničí vrátí, neprodleně o tom informuje oddělení DSP (stačí elektronicky e-mailem).
  Pokud student v zahraničí koná část svých studijních povinností, přiveze o tom od zahraničního partnera potvrzení a předloží je svému školiteli. Na základě toho školitel rozhodne, co a za jakých podmínek uzná jako plnění v rámci individuálního plánu studenta na daný rok. V ISu si pak student mezi své předměty zaregistruje předmět XD110 Zahraniční pracovní stáž.

  Pojištění na zahraniční cesty si studenti vyřizují sami. Pouze v případě, že má doktorand zároveň pracovní úvazek na PřF MU nebo uzavřenou písemnou dohodu s fakultou, může mu oddělení VaV vydat kartu cestovního pojištění určenou pro zaměstnance PřF MU.

  Stipendia

  Studenti v prezenční formě studia pobírají měsíčně stipendium na podporu studia v doktorském programu (viz Stipendijní řád Masarykovy univerzity). Výši stipendia stanovuje každoročně kolegium děkana dle směrnic MŠMT. Částka je začátkem každého měsíce zasílána bezhotovostním převodem na účet studentů vložený v ISu.

  Mimořádně mohou být studenti odměněni stipendiem za významný výsledek výzkumné nebo vývojové činnosti, za vynikající disertační práci či publikaci, za významnou reprezentaci fakulty. Tato stipendia jsou navrhována školitelem, ředitelem výzkumného ústavu nebo děkanem fakulty.

  ukončení studia

  Student může řádně zakončit své doktorské studium, jestliže splnil všechny studijní povinnosti svého oboru a v souladu se Studijním a zkušebním řádem MU, získal min. 240 kreditů za celé DSP studium a má ukončeny všechny předměty zaregistrované v ISu. Poté může podat na oddělení DSP přihlášku ke státní doktorské zkoušce i k obhajobě disertační práce (formuláře jsou ke stažení zde). Zkoušku a obhajobu může student vykonat ve stejném termínu, nebo samostatně, přičemž připuštění k obhajobě disertační práce je podmíněno vykonáním státní závěrečné zkoušky. Časové rozpětí mezi závěrečnou zkouškou a obhajobou není stanoveno, limitem je pouze maximální doba studia). Na způsobu vykonání závěrečných zkoušek se student domlouvá se svým školitelem a předsedou oborové komise příslušného oboru.

  Disertační práce

  Podrobné pokyny pro vypracování disertační práce obsahuje Opatření děkana č. 5/2012, kde najdete veškeré náležitosti týkající se formální stránky práce. K vypracování disertačních prací lze použít analogicky upravené šablony pro bakalářské a diplomové práce, které jsou dostupné zde.

  Jak předkládat disertační práci:

 • ve 3 – 4 kopiích (dle počtu oponentů v komisi)
 • vložit DP do ISu přes aplikaci Archiv závěrečné práce
 • abstrakt v české a anglické verzi
 • autoreferát - pouze v případě, že vyžaduje oborová komise (formu + počet kusů stanoví příslušná OK)
 • Spolu s disertační prací je třeba přinést následující dokumenty:

 • přihlášku k obhajobě
 • seznam publikovaných prací (může být součástí DP)
 • stanovisko školitele
 • vlastní životopis (s datem a vlastnoručním podpisem)
 • Disertační práci k obhajobě odevzdá student na oddělení VaV nejméně dva měsíce (v době letních prázdnin nejméně tři měsíce) před plánovaným datem obhajoby, aby byl dostatek času na jmenování oponentů a svolání celé komise.

  Diplom

  Po úspěšném absolvování státní doktorské zkoušky a obhájení disertační práce je studentovi udělen titul Ph.D. Poštou je mu oddělením VaV zasláno potvrzení o úspěšném ukončení studia.

  Slavnostní předání. Diplomy a vysvědčení jsou absolventům studia DSP slavnostně předávány vedením Masarykovy univerzity zpravidla dvakrát v roce, obvykle v období května a listopadu daného roku. Absolventům budou pozvánky rozesílány elektronicky na jejich adresy v IS MU přibližně měsíc před konáním promocí.
  V případě, že student požaduje dřívější vydání diplomu a vysvědčení, obrátí se na Odbor pro výzkum MU, kde může své doklady získat proti podpisu (Mgr. Markéta Burešová, tel. 549 49 5365, e-mail: ).


  login
  © 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
  Všechna práva vyhrazena.
  Webmaster: Alan Kuběna,
  Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
  Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
  Počet přístupů: 22843 od 10.8.2011