Projekt HR Award – HRS4R

Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity je připisováno množství vědeckých úspěchů mezinárodního významu. Specifické oblasti výzkumu jsou zaměřeny na harmonický rozvoj jednotlivých přírodních věd a plnění prioritních cílů. Podstatná část výzkumné činnosti fakulty je také věnována základnímu a aplikovanému výzkumu, který úzce souvisí s činnostmi v doktorských studijních programech. Hlavní výzkumné a vývojové aktivity jsou odvozeny z dlouhodobých trendů hlavních oborů – biologie, fyziky, věd o Zemi, chemie, biochemie a matematiky.

Přírodovědecká fakulta je vědecky nejproduktivnější jednotkou MU a generuje přibližně 40 % výsledků výzkumu MU.

Proto byla v duchu prioritní podpory vědy a výzkumu a také Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Přírodovědecké fakulty od 1. ledna 2018 zahájena realizace projektu Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award, který je součástí pětiletého projektu OP VVV „Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU“ (HR4MU), spolufinancovaného Evropskou unií.

Cílem projektu je získání certifikátu HR Award (Logo HR Excellence in Research), který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, což je doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání výzkumných pracovníků. Přírodovědecká fakulta MU se k výše uvedeným principům Charty a Kodexu přihlásila v říjnu 2017.

Termín realizace projektu:

01/2018 – 12/2022 (60 měsíců)

Přínos projektu:

Vytvoření dlouhodobě udržitelného, mezinárodního, prestižního a transparentního pracovního prostředí otevřeného pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky.

Kroky a obsah projektu:

 • Interní analýza personálních procesů (Gap Analysis)
 • Akční plán (Action Plan)
 • Potvrzení o prvotním udělení HR Award
 • Implementace jednotlivých kroků dle akčního plánu
 • Interim hodnocení a revize akčního plánu
 • Implementace revizí dle interim hodnocení
 • Externí hodnocení aktualizované HR strategie zaslané Evropskou komisí
 • Vytvoření etického kodexu Přírodovědecké fakulty MU
 • Vytvoření systemizace rolí Přírodovědecké fakulty MU
 • Vytvoření nového Kariérního řádu Přírodovědecké fakulty MU
 • Vytvoření Řádu výběrového řízení pro Přírodovědeckou fakultu MU
 • Vytvoření nového systému hodnocení pracovníků Přírodovědecké fakulty MU
 • Informační akce pro zaměstnance seznamující je s procesem udělení HR Award
 • Obnova ocenění HR Award
 • Konzultace se spolupracujícími zahraničními institucemi, nositeli ocenění HR Award
 • Koncepce podpory odborného vedení mladých výzkumných pracovníků
 • Podpora mentoringových programů pro PhD studenty
 • Školení a rozšiřování znalostí a dovedností řídících a dalších specializovaných pracovníků
 • Vzdělávání specializovaných pracovníků administrativy ve využívání počítačových programů
 • Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti leadershipu a socio-manažerských dovedností
 • Vzdělávání pracovníků v oblasti projektového managementu
 • Vzdělávání pracovníků v oblasti náboru lidských zdrojů


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 2623 od 19.4.2018