Interní podpora projektů

Ostatní resortní programy

KONTAKTY

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530
  • vyhlášení soutěží, administrativní zabezpečení
Ing. Thuong Hien Ngo
tel.: 549 49 4535

  • ekonomika projektů, kontroly čerpání
  • administrativní zajištění

Ministerstvo zemědělství - Veřejná soutěž v Programu aplikovaného výzkumu ZEMĚ 2017-2025

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 27. 4. 2017 Veřejnou soutěž v Programu aplikovaného výzkumu ZEMĚ 2017-2025. Program je zacílen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví, s předpokládanými výsledky vysokého inovačního potenciálu, vedoucími k posílení stability, objemu a kvality produkce, uplatnitelnými v nových produktech, technologiích a výrobních postupech. Pro účely dosažení cílů a jejich naplnění projekty je Program rozdělen do dvou podprogramů:

  1. Podprogram I – Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií. Hlavním příjemcem podpory v tomto podprogramu budou výzkumné organizace, v roli dalšího účastníka musí být minimálně jeden podnik.  Projekty budou ukončeny nejpozději 31. 12. 2022
  2. Podprogram II – Podpora státní politiky v agrárním sektoru. Příjemci podpory v tomto podprogramu budou pouze výzkumné organizace. Projekty budou ukončeny nejpozději 31. 12. 2020

Uchazeči musí odeslat návrhy projektů prostřednictvím Informačního systému NAZV Ministerstva zemědělství, dostupného na adrese https://nazv.mze.cz/. Termín pro odevzdávání návrhů je 16. 6. 2017. Termín zahájení řešení projektů je nejdříve 1. 1. 2018.

Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech:

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2017/dokumenty/

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této veřejné soutěže, prosím, nejpozději do 31. 5. 2017 o podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535,

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Třetí veřejná soutěž v programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. května 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v programu TRIO.

 

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

 

Uchazeči o podporu mohou být podniky, které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace. Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 16. 5. 2017 do 14. 7. 2017 do 12:00 hod.

 

Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-treti-verejne-souteze-v-programu-trio--228307/

 

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této soutěže, prosím, nejpozději do 30.6.2017 o  podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535,


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 4942 od 31.10.2011