Interní podpora projektů

Ostatní resortní programy

Archiv

Ministerstvo kultury

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) na rok 2013.

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2013 jako 3. výzvu k Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI), schválenému usnesením vlády České republiky ze dne 13. července 2009 č. 880, jenž byl vyhlášen v r. 2010 v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2011.

Více informací najdete zde.

Projekty s průvodkou (evidenčním záznamem) na fakultu dodejte do 15. 6. 2012, a to včetně založení projektu v ISEPu . Ekonomické otázky projektu konzultujte, prosím, s Ing. Vozárovou (vozarova@sci.muni.cz, tel. 5 4949 5458).

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb., jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ s počátkem řešení projektů v roce 2013.

Zadávací dokumentace je pro zájemce dostupná od 16. května 2012 na adrese www.nazv.cz/cz .

 • Pokyny k podání projektu na fakultě
 • Termín odevzdání projektu na fakultu: 20. června 2012.

  Ekonomická kontrola projektu: Ing. Vozárová (vozarova@sci.muni.cz, tel. 5 4949 5458).

  Ministerstvo vnitra

  Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „poskytovatel“) vyhlašuje dne 30. května 2012 třetí jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“). Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2-VS) (dále jen „Program“), a to zveřejněním na internetových stránkách poskytovatele http://www.mvcr.cz na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-treti-verejne-souteze.aspx .

  Termín podání na fakultu je 2. 7. 2012.
  O záměru podat projekt informujte, prosím, s předstihem.

  Ministerstvo kultury České republiky

  Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje dnem 13. března 2017 druhou jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů Programu NAKI II (identifikační kód programu: DG) podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

  Program má dva globální cíle, které se dále dělí na šest specifických cílů:

  Globální cíl č. 1: Národní identita

  • Specifický cíl č. 1.1 Výzkum a jeho uplatnění - historické vědní obory a archeologie
  • Specifický cíl č. 1.2 Výzkum a jeho uplatnění - jazyk a literatura
  • Specifický cíl č. 1.3 Výzkum a jeho uplatnění - umělecká tvorba

  Globální cíl č. 2: Kulturní dědictví

  • Specifický cíl č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými hodnotami
  • Specifický cíl č. 2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví
  • Specifický cíl č. 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média

  Veškeré informace o podmínkách veřejné soutěže, způsobu a kritériích hodnocení návrhů projektů, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je zájemcům k dispozici na internetové adrese poskytovatele https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html.

  Soutěžní lhůta začíná dnem 14. 3. 2017 a končí dnem  2. 5. 2017 v 14:00.00.

   V případě, že uvažujete o podání návrhu do této veřejné soutěže, prosím,  nejpozději do 13.4.2017 o  podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535,

  Ministerstvo zemědělství - Veřejná soutěž v Programu aplikovaného výzkumu ZEMĚ 2017-2025

  Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 27. 4. 2017 Veřejnou soutěž v Programu aplikovaného výzkumu ZEMĚ 2017-2025. Program je zacílen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví, s předpokládanými výsledky vysokého inovačního potenciálu, vedoucími k posílení stability, objemu a kvality produkce, uplatnitelnými v nových produktech, technologiích a výrobních postupech. Pro účely dosažení cílů a jejich naplnění projekty je Program rozdělen do dvou podprogramů:

  1. Podprogram I – Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií. Hlavním příjemcem podpory v tomto podprogramu budou výzkumné organizace, v roli dalšího účastníka musí být minimálně jeden podnik.  Projekty budou ukončeny nejpozději 31. 12. 2022
  2. Podprogram II – Podpora státní politiky v agrárním sektoru. Příjemci podpory v tomto podprogramu budou pouze výzkumné organizace. Projekty budou ukončeny nejpozději 31. 12. 2020

  Uchazeči musí odeslat návrhy projektů prostřednictvím Informačního systému NAZV Ministerstva zemědělství, dostupného na adrese https://nazv.mze.cz/. Termín pro odevzdávání návrhů je 16. 6. 2017. Termín zahájení řešení projektů je nejdříve 1. 1. 2018.

  Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech:

  http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2017/dokumenty/

  V případě, že uvažujete o podání návrhu do této veřejné soutěže, prosím, nejpozději do 31. 5. 2017 o podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535,

   

  Ministerstvo průmyslu a obchodu - Třetí veřejná soutěž v programu TRIO

  Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. května 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v programu TRIO.

   

  TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

   

  Uchazeči o podporu mohou být podniky, které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace. Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 16. 5. 2017 do 14. 7. 2017 do 12:00 hod.

   

  Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-treti-verejne-souteze-v-programu-trio--228307/

   

  V případě, že uvažujete o podání návrhu do této soutěže, prosím, nejpozději do 30.6.2017 o  podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535,


  login
  © 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
  Všechna práva vyhrazena.
  Webmaster: Alan Kuběna,
  Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
  Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
  Počet přístupů: 5411 od 31.10.2011