Interní podpora projektů

TAČR - Technologická agentura ČR

Archiv

4. veřejná soutěž Delta

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 28. února 2017 čtvrtou veřejnou soutěž ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (Federal Ministry of Education and Research in Germany) ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen program DELTA). Tematicky bude zaměřena na podporu projektů z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Takové projekty mají zásadní přínos pro hospodářství obou zemí ve zcela klíčové oblasti změn Průmyslu 4.0 směřujících k naší budoucí konkurenceschopnosti.

Tato veřejná soutěž byla vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu DELTA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/910-vyhlaseni-vysledku-4-verejne-souteze-programu-podpory-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-delta.html

Soutěžní lhůta začíná dnem 1. 3. 2017 a končí dnem 31. 5. 2017 v 16:30.00.

 V případě, že uvažujete o podání návrhu do této veřejné soutěže, prosím, co nejdříve o podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535, ngo.t.hien@sci.muni.cz ngo.t.hien@sci.muni.cz.

 

3. veřejná soutěž Epsilon TAČR

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila dne 4. dubna 2017 třetí veřejnou soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje – EPSILON, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Předmětem 3. veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON. Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na definované prioritní výzkumné cíle relevantních rezortů a dále např. na Průmysl 4.0 a autonomní mobilitu.

TAČR zároveň informuje o spuštění nového informačního systému ISTA, který nahradí stávající informační systém Patriot.

Veškeré informace o podmínkách soutěže, zpracování a podání návrhu projektu, způsobu a kritériích hodnocení návrhů jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech., které jsou zájemcům k dispozici na internetové adrese poskytovatele

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/943-vyhlaseni-3-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-epsilon.html

SOUTĚŽNÍ LHŮTA ZAČÍNÁ DNEM 5. 4. 2017 A KONČÍ DNEM 17. 5. 2017 V 16:30:00

 

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této veřejné soutěže, prosím, co nejdříve o podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535, 

1. veřejná soutěž Zéta

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila dne 28. března 2017 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. V programu budou podporovány projekty, které spadají dle čl. 25 odst. 2 písm. b) a c) Nařízení a čl. 1. 3. písm. e) Rámce do kategorie aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci). Program bude možné využít v rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska Curie Actions COFUND Horizontu 2020, a to pro projekty v oblastech, které jsou v souladu se zaměřením programu.

Cíle programu:

 1. zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi,
 2. zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a
 3. podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Dílčím cílem je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

TAČR zároveň informuje o spuštění nového informačního systému ISTA, který nahrazuje stávající informační systém Patriot.

 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete zde:

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta/zeta-prvni-verejna-soutez.html

Soutěžní lhůta začíná dnem 29. 3. 2017 a končí dnem 10. 5. 2017 16:30:00

Rektorát MU pořádá v úterý 18.4. od 13h informační schůzku k soutěži ZÉTA (TAČR), kde seznámí uchazeče s pravidly programu, prací s informačním systémem ISTA a ISEP, postupem podávání návrhů na MU. Povinná registrace zde.

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této veřejné soutěže, prosím, o podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535, 

 5. veřejná soutěž DELTA (TAČR)

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 30. května 2017 pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

Soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními technologickými a inovačními agenturami. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit v Korejské republice, ve Vietnamské socialistické republice, v čínských lokalitách Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan).

Soutěžní lhůta začíná dnem 31. 5. 2017 a končí dnem 19. 7. 2017. Elektronickou přihlášku naleznete na ista.tacr.cz.

Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu: https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/984-vyhlaseni-5-verejne-souteze-programu-podpory-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-delta.html

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této soutěže, prosím, nejpozději do 30.6.2017 o  podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535,

Příprava projektů veřejné zakázky v programu BETA2 (TAČR)

BETA2 je program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy. Identifikace a sběr výzkumných potřeb určených orgánů státní správy bude probíhat v průběhu každého kalendářního roku v období 2016 – 2020.

Informace o vyhlášených zadávacích řízeních jsou zveřejňovány na profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR), případně ve věstníku veřejných zakázek (https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/). Všechna zadávací řízení jsou dostupná také v elektronickém nástroji na adrese http://pruvodce.beta.tacr.cz.

Konkrétně bude TAČR zadávat projekty pro potřeby následujících orgánů státní správy:

 • Ministerstva dopravy (vč. Úřadu pro civilní letectví);
 • Ministerstva práce a sociálních věcí;
 • Ministerstva pro místní rozvoj;
 • Ministerstva vnitra;
 • Ministerstva zahraničních věcí;
 • Ministerstva průmyslu a obchodu;
 • Ministerstva životního prostředí;
 • Českého báňského úřadu;
 • Českého statistického úřadu;
 • Českého úřadu zeměměřického a katastrálního;
 • Energetického regulačního úřadu;
 • Správy státních hmotných rezerv;
 • Státního úřadu pro jadernou bezpečnost;
 • Úřadu vlády ČR;
 • dalších ústředních orgánů státní správy a ostatních poskytovatelů účelové podpory dle § 4 zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

Bližší informace o soutěži naleznete zde: https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-beta-2.html

V případě zájmu, prosím, co nejdříve o podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535,

 

1. veřejná soutěž ÉTA (TAČR)

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. srpna 2017 první veřejnou soutěž pro program ÉTA. Program je zaměřen na zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka.

V rámci programu budou podpořeny projekty zaměřené na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

 • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
 • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
 • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Soutěžní lhůta končí dnem 27. 9. 2017

Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu naleznete zde:
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1068-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-spolecenskovedniho-a-humanitniho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-eta.html

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této soutěže, prosím, nejpozději do 18.9.2017 o  podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535,

 

Výzva č.4 v rámci programu GAMA

CTT vyhlašuje další výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Proof of concept v rámci programu GAMA (TAČR).

Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU pomocí Dílčích projektů, které budou prostřednictvím této výzvy na MU realizovány.

Soutěžní lhůta končí dnem 20. 9. 2017.

Detailnější informace naleznete zde: https://is.muni.cz/auth/do/1487/59109132/71094710/

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této soutěže, prosím, nejpozději do 12.9.2017 podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535, 

Semináře k 1. veřejné soutěži programu THÉTA (TAČR)

Na konci října TAČR vyhlásí 1. veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA. V rámci příprav na tuto soutěž budou v Praze uskutečněny semináře a setkání, které budou poměrně úzce zaměřeny na konkrétní podprogramy, na určitou činnost v rámci nich a na propojení potenciálních zájemců. Tematické zaměření 1. VS programu Théta naleznete na:  https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-theta/prvni-verejna-soutez/1123-tematicke-zamereni-1-verejne-souteze-programu-theta.html

Linky na semináře naleznete zde:

V případě zájmu o soutěž kontaktujte, prosím, Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535,


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6665 od 31.10.2011