Stipendijní pobyty a stáže

OBOROVÍ KOORDINÁTOŘI

Přehled oborových koordinátorů, tedy osob pověřených podle ustanovení čl. 3 odst. 4 a čl. 7 odst. 4 Směrnice MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity
(ve znění účinném od 1. 9. 2011), včetně přehledu institucí, s kterými mají uzavřené svoje erasmus smlouvy, najdete zde.
Jedná se o seznam oborových koordinátorů, kteří potvrzují Learning Agreement za svoji bilatelární smlouvu uzavřenou
v rámci programu Erasmus.
V případě potřeby uznání předmětů na Learning Agreement v rámci jiného výjezdu než Erasmus donesou bakalářští a magisterští studenti vyplněný LA na Studijní oddělení fakulty. To si pak vyžádá stanovisko pedagogického zástupce ústavu (kromě Ústavu matematiky a statistiky, zde to potvrzuje erasmus koordinátor doc. Šilhan) a dle jeho vyjádření proděkan pro studium doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (učo 438) Learning Agreement uzná či nikoliv.
Doktorští studenti donesou vyplněný LA společně s vyjádřením školitele též na Zahraniční oddělení. To pak zařídí podpis proděkana pro doktorské studium prof. RNDr. Viktora Kanického, DrSc. (učo 408).

V případě výjezdů na pracovní stáž se postupuje stejně, jen se vyplňuje formulář Training Agreement. V ISu si pak student pro daný semestr zapisuje předmět XD110 Zahraniční pracovní pobyt.

Více informací ohledně uznávání stáží naleznete zde.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 4938 od 3.5.2012