Uchazeči o bakalářské studium

Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018


 
 
 
Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity oznamuje, že do 28. února 2017 přijímá přihlášky k bakalářskému studiu ve studijních oborech věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických, geologických a geografických pro akademický rok 2017/2018.

Podmínkou přijetí je řádné ukončení středoškolského studia zakončené maturitou. Výběr uchazečů bude proveden na základě výsledku přijímacího řízení.

10 důvodů, proč se hlásit na Přírodovědeckou fakultu MU

Chcete se profesně realizovat ve vědě a výzkumu? Zajímá vás, co nabízíme uchazečům o studium nebo jaké jsou možnosti prominutí přijímaček? Odpovědi najdete v našem stručném přehledu důvodů, pro které si stojí za to podat přihlášku právě k nám!

sipkasipka1. Studium přírodních věd a matematiky je z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní.
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity připravuje studenty na kariéru:
 • vědeckých pracovníků,
 • středoškolských učitelů
 • či odborníků schopných samostatné experimentální a laboratorní práce.

sipkasipka2. Nabízíme 56 bakalářských studijních oborů v oblasti biologie, fyziky, geografie, geologie, chemie nebo matematiky.
 • 56 bakalářských studijních oborů.
 • Vybírat si můžete z řady oborů od Antropologie přes Aplikovanou biochemii, Biologii, Biochemii, Lékařskou genetiku a molekulární diagnostiku, Ekologickou a evoluční biologii, Astrofyziku, Biofyziku, Geologii či Chemii.
 • Nabízíme také dvouoborové kombinace se zaměřením na vzdělávání.

sipkasipka3. Máte velkou šanci uspět u přijímacího řízení.
 • Protože víme, že u přijímaček máme jen omezené možnosti poznat schopnosti studentů, nejsou přijímačky k nám příliš obtížné. Ukázkové přijímací testy si můžete vyzkoušet předem a také se můžete podívat, jak dopadly výsledky přijímacího řízení v uplynulém roce.
 • Nově nabízíme možnost výběru přijímací zkoušky z TSP nebo odborného testu u některých oborů.
 • Studentům ze Slovenska nabízíme termín pro TSP v Bratislavě, možnost psát závěrečné práce ve většině oborů slovensky a také nabídku ubytování na kolejích.

sipkasipka4. Prominutí přijímací zkoušky je možné z několika důvodů.
 • výborného prospěchu
 • výsledků NSZ (SCIO)
 • absolvování středoškolské olympiády
 • Středoškolské odborné činnosti (SOČ)
 • výsledků maturity
 • absolvování vzdělávacího kurzu ViBuCh

Podmínky se pro jednotlivé obory najdete podrobně popsané zde. Pokud budete žádat o prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia, je třeba do 25. 3. 2016 zaslat na studijní oddělení písemnou žádost spolu s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií a vyznačit tuto skutečnost v elektronické přihlášce.

sipkasipka5. Studijní a výzkumné zázemí naší fakulty je na špičkové úrovni.
Studentům nabízíme perfektně vybavené učebny, laboratoře a knihovny. Naši fakultu si můžete prohlédnout ve virtuální prohlídce Google View.

sipkasipka6. Nabízíme přímý kontakt s výzkumem a profesní praxí v průběhu studia.
 • Studenti mají mnoho příležitostí, jak se zapojit do výzkumných a vývojových projektů našich mezinárodně uznávaných týmů.
 • Studenti učitelství mohou využít rozšířených možností praxí na středních školách nebo jako vedoucí mimoškolních zájmových aktivit.

sipkasipka7. Diplomové a bakalářské práce můžete psát ve spolupráci s průmyslovými podniky a soukromými firmami.
Tuto skutečnost potvrzuje i naše studentka Geografie, Klára Čížková: „Moje bakalářská práce vznikla na čistě praktických požadavcích Solární a ozonové observatoři, což je nejlepší instituce pro měření solárního záření a ozonu v Česku. Jednalo se o porovnání přesnosti měření přístroje, který se používá zejména pro orientační stanovení údajů intenzity UV slunečního záření.“  Se zkušenostmi našich dalších studentů se můžete seznámit v této publikaci rozhovorů.

sipkasipka8. Zajišťujeme přístupnost studia pro studenty se specifickými nároky.
Držitelé průkazů ZTP, studenti se zdravotním postižením, uchazeči se specifickými poruchami učení, s psychickými poruchami nebo s chronickým somatickým onemocněním, kteří v přihlášce žádají o zvláštní zacházení u přijímací zkoušky, zasílají doklad o této skutečnosti na adresu Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky. Podrobné informace naleznete na stránkách střediska Teiresiás.

sipkasipka9. Vypisujeme stipendijní programy prospěchové, ale i na podporu tvůrčí, výzkumné a reprezentační činnosti.
Studenty odměňujeme za výborné studijní a výzkumné výsledky, ale i za pomoc s prezentací fakulty na akcích jako je Noc vědců. Více se dočtete zde.

sipkasipka10. Uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce i ve výzkumné sféře je vynikající.
Zajímá vás, jak vnímají své šance uplatnění naši současní studenti a začínající vědci? Podívejte se do publikace Rozhovorů se studenty a vědci naší fakulty.


Fotografie: Oliver Staša


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 288849 od 29.7.2011