Uchazeči o bakalářské studium

Přijímací zkoušky

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta.

Písemná přijímací zkouška

 • Test studijních předpokladů (TSP), který je společný pro přijímací zkoušky na všechny fakulty Masarykovy univerzity s výjimkou Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií.
 • Odborný test, pokud je součástí přijímací zkoušky.

Pro každý obor je předepsána jedna ze tří možností písemné přijímací zkoušky.

1. Test studijních předpokladů nebo odborný test nebo oboje

 • Geologie
 • Geologie aplikovaná a environmentální
 • Správní geologie 
 • Astrofyzika
 • Biofyzika
 • Fyzika 
 • Laboratorní a měřicí technika
 • Lékařská fyzika
 • Nanotechnologie-aplikovaná fyzika
 • Analytický chemik-manažer chemické laboratoře
 • Biofyzikální chemie
 • Chemie
 • Chemie konzervování-restaurování 
 • Geografie
 • Geografická kartografie a geoinformatika
 • Aplikovaná geografie a geoinformatika

U výše uvedených oborů volí uchazeči jednu z a), b) nebo c) variant zkoušky.

 1. Test studijních předpokladů nebo
 2. Odborný test nebo
 3. Test studijních předpokladů i odborný test

Při variantě c. se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Přírodovědecká fakulta je schopna zajistit bezkolizní konání maximálně 2 různých odborných testů. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

2. Test studijních předpokladů + odborný test

 • Molekulární biologie a genetika
 • Speciální biologie
 • Lékařská genetika a molekulární diagnostika
 • Antropologie

U výše uvedených oborů konají uchazeči přijímací zkoušku z Testu studijních předpokladů a odborného testu.

3. Test studijních předpokladů

Uchazeči ostatních oborů konají přijímací zkoušku pouze z Testu studijních předpokladů.

V případě podání přihlášek na více oborů se absolvuje TSP pouze jednou. Hlásí-li se uchazeč na více oborů, u kterých je předepsán stejný odborný test, koná tento test pouze jednou. Přírodovědecká fakulta neposkytuje náhradní termín přijímací zkoušky z odborného testu .

Pokud je u dvouoborového studia součástí přijímací zkoušky odborný test, termíny a další informace jsou zveřejněny tou fakultou, která daný obor realizuje.

 • Termín pro TSP: 21. a 22. dubna 2018 (sobota a neděle)
 • Termín pro odborný test pouze v Brně: 21. dubna 2018 (sobota)

TSP se budou v roce 2018 kromě Brna konat také ve více městech v Česku a na Slovensku. Uchazeč bude mít možnost si termín a místo konání zvolit od 1. 11. 2017 ve své e-přihlášce v rámci kapacitních možností. Odborné testy se konají pouze v Brně a nebudou se časově překrývat s TSP. Během přijímacích zkoušek není poskytováno ubytování.

Test studijních předpokladů

Test ze zeměpisu

Test z biologie se základy chemie

Test z biologie se základy historie a společenských věd

Test z chemie

Test z fyziky

Test z geologie

Kritéria hodnocení uchazečů

Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitními možnostmi jednotlivých studijních programů, respektive jejich oborů. Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek TSP a případně odborných testů.

Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout, je 1000 bodů. Váha jednotlivých částí je následující:

obory vyžadující pouze jeden test test = 1000 bodů
obory s TSP a povinným odborným testem TSP = 300 bodů, odborný test = 700 bodů
mezifakultní studia s testy na obou fakultách 1. fakulta = 500 bodů, 2. fakulta = 500 bodů

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 123484 od 17.9.2014