Uchazeči o bakalářské studium

Přijímací zkoušky

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a řádně podaná přihláška. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení doloží přijatý uchazeč u řádného zápisu ke studiu v červenci 2014, u náhradního zápisu pouze na základě schválené žádosti. Nezasílejte na fakultu dříve! V případě, že uchazeč absolvoval předchozí studium v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je pro účely zápisu ke studiu nutné uznání jeho zahraničního vzdělání v ČR. Informaci o procesu uznávání zahraničního vzdělání v ČR najdete zde.

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku. Přijímací zkoušku lze prominout na základě písemné žádosti po splnění níže uvedených kritérií. O prominutí přijímací zkoušky mohou žádat pouze uchazeči, kteří skládají maturitní zkoušku ve školním roce 2013/2014. Tuto skutečnost doloží potvrzením ze střední školy. Děkan fakulty může žádosti vyhovět podle kapacity oboru. Uchazeči, jejichž žádosti děkan nevyhověl, budou pozváni k přijímací zkoušce. Vyjádření děkana k žádosti o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněno do 31. 3. 2014.

Prominutí přijímacích zkoušek

Pokud budete žádat o prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia, je třeba do 28. 2. 2014 zaslat na studijní oddělení písemnou žádost spolu s dokumenty potvrzující splnění kritérií a vyznačit tuto skutečnost v elektronické přihlášce.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou uvedeny v následující tabulce.

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM
ProgramMožnosti prominutí přijímací zkoušky
Matematikaprospěch nebo olympiáda
Fyzikaprospěch nebo olympiáda nebo SOČ
Aplikovaná fyzikaprospěch nebo olympiáda nebo SOČ
Chemieprospěch a současně olympiáda nebo Vzdělávací ikurz ViBuCh nebo SOČ
Biochemieprospěch a současně olympiáda
Aplikovaná biochemieprospěch a současně olympiáda
Biologienelze prominout
Experimentální biologieprospěch a současně olympiáda nebo SOČ
Experimentální biologie – obor Matematická biologieprospěch a současně maturita z matematiky a biologie nebo z matematiky a chemie
Ekologická a evoluční biologieprospěch a současně olympiáda nebo SOČ
Antropologieprospěch a současně olympiáda nebo SOČ
Geologieprospěch nebo olympiáda nebo SOČ
Geografie a kartografieprospěch a současně olympiáda
Aplikovaná geografieprospěch a současně olympiáda
DVOUOBOROVÉ STUDIUM
 Možnosti prominutí přijímací zkoušky
studium pouze na PřF
a mezifakultní studium s FI a ESF
prospěch nebo olympiáda
mezifakultní studium s FF, PdF, FSS a FSpSnelze prominout

U níže uvedených programů musí být splněna jedna z podmínek z tabulky:

 • Matematika
 • Fyzika, Aplikovaná fyzika
 • Geologie

U níže uvedených programů musí být splněny současně dvě podmínky z tabulky:

 • Chemie
 • Biochemie, Aplikovaná biochemie
 • Experimentální biologie
 • Ekologická a evoluční biologie
 • Antropologie
 • Geografie a kartografie a Aplikovaná geografie

Prominutí přijímací zkoušky

1. Prominutí na základě prospěchu

Uplatňujete-li prospěch z profilových předmětů, vyznačte tento prospěch v přihlášce, vytiskněte, nechejte potvrdit střední školou a zašlete na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty. Jedná se o prospěch ze čtyř vybraných profilových předmětů. Profilovými předměty se rozumí: matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, informatika, český jazyk (případně slovenský jazyk) a jeden cizí jazyk. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.

Pro programy Biochemie, Aplikovaná biochemie, Experimentální biologie (vyjma oboru Matematická biologie), Biologie a Ekologická a evoluční biologie se do profilových předmětů povinně započítávají biologie a chemie a další dva libovolně vybrané profilové předměty. Pro obor Matematická biologie se do profilových předmětů povinně započítávají matematika, biologie a chemie a jeden další libovolně vybraný profilový předmět.

Pro program Chemie se do profilových předmětů povinně započítává chemie a další tři libovolně vybrané profilové předměty.

Pro ostatní programy se uvede prospěch ze čtyř libovolně vybraných profilových předmětů.

U dvouoborového studia platí při uvádění profilových předmětů podmínky podle programu, pod kterým je toto studium zařazeno.

Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeč studoval každý ze čtyř vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.

O prominutí přijímacích zkoušek pro kterýkoli z bakalářských studijních programů může požádat uchazeč, který dosáhl celkový průměrný prospěch z profilových předmětů nejvýše 1,5.

2. Prominutí na základě olympiády

Jedná se o regionální (krajské) kolo olympiády v některé ze dvou nejvyšších kategorií. Nelze uplatnit kolektivní řešení olympiády. Řešitelé regionálního nebo celostátního kola olympiády přiloží kopie diplomů z olympiády ověřené razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování olympiády vydané střední školou. Lze zohlednit pouze doklady vydané do 28. 2. 2014.

 • Matematika
 • matematická olympiáda
 • Fyzika, Aplikovaná fyzika
 • fyzikální olympiáda
 • Chemie
 • chemická olympiáda
 • Biochemie, Aplikovaná biochemie
 • vědní disciplína související s programem
 • Biologie
 • vědní disciplína související s programem
 • Experimentální biologie
 • vědní disciplína související s programem
 • Ekologická a evoluční biologie
 • vědní disciplína související s programem
 • Antropologie
 • vědní disciplína související s programem
 • Geologie
 • olympiáda z přírodovědných oborů
 • Geografie a kartografie, Aplikovaná geografie
 • zeměpisná olympiáda (pouze nejvyšší kategorie)

  U dvouoborového studia se posuzuje vědní disciplína související s programem, pod kterým je toto studium zařazeno.

  3. Prominutí na základě SOČ

  Jedná se o Středoškolskou odbornou činnost regionálního (krajského) nebo celostátního kola. Nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ. Řešitelé regionálního nebo celostátního kola SOČ přiloží kopie diplomů ověřené razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování SOČ vydané střední školou. Lze zohlednit pouze doklady vydané do 28. 2. 2014.

 • Fyzika, Aplikovaná fyzika
 • SOČ z fyziky
 • Chemie
 • SOČ z chemie
 • Experimentální biologie
 • SOČ z biologie a souvisejících vědních oborů
 • Biologie
 • SOČ z biologie a souvisejících vědních oborů
 • Ekologická a evoluční biologie
 • SOČ z biologie a souvisejících vědních oborů
 • Antropologie
 • SOČ z biologie a souvisejících vědních oborů
 • Geologie
 • SOČ z přírodovědných oborů

  U dvouoborového studia se posuzuje vědní disciplína související s programem, pod kterým je toto studium zařazeno.

  4. Prominutí na základě maturity

  Uchazeči o obor Matematická biologie doloží čestné prohlášení, že budou maturovat z matematiky a biologie nebo z matematiky a chemie.

  5. Prominutí na základě absolvování vzdělávacího kurzu ViBuCh

  Uchazečům o studium v programu Chemie může být přijímací zkouška prominuta také v případě, že byli úspěšnými řešiteli Vzdělávacího i-kurzu pro budoucí chemiky ViBuCh, pořádaného PřF MU (http://chemi.muni.cz/vibuch/).

  Písemná přijímací zkouška

  • Test studijních předpokladů, dále jen TSP, který je společný pro přijímací zkoušky na všechny fakulty Masarykovy univerzity s výjimkou Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií.
  • Odborný test, pokud je součástí přijímací zkoušky.

  TSP v Brně: sobota a neděle 3. – 4. května 2014
  TSP v Bratislavě: neděle 4. května 2014
  odborné testy pouze v Brně: sobota 3. května 2014 (časově se nepřekrývají s TSP)

  Pozvánku k TSP i odbornému testu zasílá Rektorát MU. V případě podání přihlášek na více oborů se absolvuje TSP pouze jednou. Přírodovědecká fakulta neposkytuje náhradní termín přijímací zkoušky z odborného testu.

  Doporučená literatura ke zkoušce:

  Úspěch v TSP není založen na studiu literatury. Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia. Seznam doporučené literatury pro odborné testy najdete zde: Ukázky úloh TSP i odborných testů najdete zde: pro Test studijních předpokladů a pro odborné testy.

  Kritéria hodnocení uchazečů:

  Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek TSP a eventuálních odborných testů.

  Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout při přijímací zkoušce, činí 1000 bodů. Váha jednotlivých částí zkoušky je následující:

  Programy a obory vyžadující pouze TSP TSP = 1000 bodů
  Programy a obory s jedním odborným testem TSP = 300 bodů, odborný test = 700 bodů
  Programy a obory s dvěma odbornými testy TSP = 300 bodů, každý odborný test = 350 bodů
  U oborů vyžadujících talentovou zkoušku je její bodové hodnocení zahrnuto do odborného testu.

  Pro všechny zájemce o studium pořádá fakulta
  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
  v sobotu 18. ledna 2014 od 9:00 do 13:00 hodin
  v úterý 21. ledna 2014 od 9:00 do 13:00 hodin

  Přípravný kurz pro přijímací zkoušky ze zeměpisu:

  Cílem kurzu je zopakování, doplnění, prohloubení a cvičné testování znalostí a dovedností středoškolského studia zeměpisu tak, aby studenti byli připraveni k přijímacím zkouškám. Kurz tvoří 4 výukové bloky, které se uskuteční v březnu 2014 vždy v sobotu od 9:00 do 15:30 hod. Bližší informace včetně termínů a ceny kurzovného budou podány na Dni otevřených dveří a zveřejněny.


  login
  © 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Všechna práva vyhrazena
  Webmaster: Alan Kuběna,
  Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
  Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
  Počet přístupů: 74556 od 4.8.2011