Uchazeči o bakalářské studium

Prominutí přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušku lze prominout na základě splnění kritérií v níže uvedené tabulce. O prominutí přijímací zkoušky mohou žádat pouze uchazeči, kteří skládají maturitu v jarním termínu aktuálního školního roku nebo v roce předchozím. Tuto skutečnost doloží potvrzením ze střední školy uvedeným na formuláři Žádost o prominutí přijímací zkoušky. Děkan fakulty může žádosti vyhovět podle kapacity oboru. Vyjádření děkana k žádosti o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněno v e-přihlášce do 15. 4. 2016 a následně bude rovněž rozesláno písemné vyrozumění. Uchazeči, kteří obdrží pozvánku k přijímací zkoušce a následně vyrozumění o prominutí přijímací zkoušky, považují tuto pozvánku za bezpředmětnou. Uchazeči, jejichž žádosti děkan nevyhoví, se dostaví k přijímací zkoušce podle obdržené pozvánky

Písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií je třeba zaslat na adresu Studijní oddělení PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno, nejpozději do 25. 3. 2016 (den odeslání) a do stejného data vyznačit tuto skutečnost v elektronické přihlášce.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou uvedeny v následující tabulce.

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM
ProgramMožnosti prominutí přijímací zkoušky
Matematikaprospěch nebo OSP nebo olympiáda
Fyzikaprospěch nebo OSP nebo olympiáda nebo SOČ
Aplikovaná fyzikaprospěch nebo OSP nebo olympiáda nebo SOČ
Chemieprospěch nebo OSP a současně jedna z následující trojice olympiáda nebo Vzdělávací ikurz ViBuCh nebo SOČ
Biochemieprospěch a současně olympiáda
Aplikovaná biochemieprospěch a současně olympiáda
Biologieprospěch a současně OSP a současně jedna z dvojice olympiáda nebo SOČ
Experimentální biologieprospěch a současně OSP a současně jedna z dvojice olympiáda nebo SOČ
Experimentální biologie
obor Matematická biologie
prospěch a současně buď maturita z matematiky a biologie nebo maturita
z matematiky a chemie
Ekologická a evoluční biologieprospěch a současně jedna z dvojice olympiáda nebo SOČ
Antropologieprospěch nebo OSP a současně jedna z dvojice olympiáda nebo SOČ
Geologieprospěch nebo OSP nebo olympiáda nebo SOČ
Geografie a kartografieprospěch nebo OSP nebo olympiáda
Aplikovaná geografieprospěch nebo OSP nebo olympiáda
DVOUOBOROVÉ STUDIUM
 Možnosti prominutí přijímací zkoušky
studium pouze na PřF
a mezifakultní studium s FI a ESF
prospěch nebo OSP nebo olympiáda nebo SOČ
mezifakultní studium s FF, PdF, FSS a FSpSnelze prominout

1. Prominutí na základě prospěchu

Uplatňujete-li prospěch z profilových předmětů, vyznačte tento prospěch v přihlášce, vytiskněte, nechejte potvrdit střední školou a zašlete na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty. Jedná se o prospěch ze čtyř vybraných profilových předmětů. Profilovými předměty se rozumí: matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, informatika, český jazyk (případně slovenský jazyk) a jeden cizí jazyk. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.

Pro programy Biochemie, Aplikovaná biochemie, Experimentální biologie (vyjma oboru Matematická biologie), Biologie a Ekologická a evoluční biologie se do profilových předmětů povinně započítávají biologie a chemie a další dva libovolně vybrané profilové předměty. Pro obor Matematická biologie se do profilových předmětů povinně započítávají matematika, biologie a chemie a jeden další libovolně vybraný profilový předmět.

Pro program Chemie se do profilových předmětů povinně započítává chemie a další tři libovolně vybrané profilové předměty.

Pro programy Fyzika a Aplikovaná fyzika se do profilových předmětů povinně započítávají matematika a fyzika a další dva libovolně vybrané profilové předměty.

Pro ostatní programy se uvede prospěch ze čtyř libovolně vybraných profilových předmětů.

U dvouoborového studia platí při uvádění profilových předmětů podmínky podle programu, pod kterým je toto studium zařazeno.

Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeč studoval každý ze čtyř vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.

O prominutí přijímacích zkoušek pro kterýkoli z bakalářských studijních programů může požádat uchazeč, který dosáhl celkový průměrný prospěch z profilových předmětů nejvýše 1,5.

2. Prominutí na základě Národní srovnávací zkoušky

Uchazeč může požádat o prominutí přijímací zkoušky na základě výsledků z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP). Žádosti může být vyhověno při dosažení percentilu 80 % a výše. Zohledněny budou termíny konané v prosinci 2015, v únoru a březnu 2016.

Test lze absolvovat v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), které zabezpečuje společnost Scio. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Podává písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky na formuláři, který je k  dispozici v e-přihlášce a na webových stránkách fakulty. Výsledek uchazeče předává fakultě výhradně společnost Scio se souhlasem uchazeče.

3. Prominutí na základě olympiády

Jedná se o celostátní nebo krajské kolo olympiády v některé ze dvou nejvyšších kategorií. Nelze uplatnit kolektivní řešení olympiády. Řešitelé krajského nebo celostátního kola olympiády doloží kopie diplomů z olympiády ověřené razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování olympiády vydané střední školou. Lze zohlednit pouze doklady vydané 25. 3. 2016 (den odeslání).

Matematika matematická olympiáda
Fyzika, Aplikovaná fyzika fyzikální olympiáda
Chemie chemická olympiáda
Biochemie, Aplikovaná biochemie vědní disciplína související s programem
Biologie biologická nebo chemická olympiáda organizovaná v ČR
Experimentální biologie biologická nebo chemická olympiáda organizovaná v ČR
Ekologická a evoluční biologie vědní disciplína související s programem
Antropologie vědní disciplína související s programem
Geologie olympiáda z přírodovědných oborů
Geografie a kartografie, Aplikovaná geografie zeměpisná olympiáda (pouze nejvyšší kategorie)

U dvouoborového studia se posuzuje vědní disciplína související s programem, pod kterým je toto studium zařazeno.

4. Prominutí na základě SOČ

Jedná se o Středoškolskou odbornou činnost krajského nebo celostátního kola. Nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ. Řešitelé doloží kopie diplomů ověřené razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování SOČ vydané střední školou. Lze zohlednit pouze doklady vydané do 25. 3. 2016 (den odeslání).

Fyzika, Aplikovaná fyzika SOČ z fyziky
Chemie SOČ z chemie
Experimentální biologie SOČ z biologie a souvisejících vědních oborů organizovaná v ČR
Biologie SOČ z biologie a souvisejících vědních oborů organizovaná v ČR
Ekologická a evoluční biologie SOČ z biologie a souvisejících vědních oborů
Antropologie SOČ z biologie a souvisejících vědních oborů
Geologie SOČ z přírodovědných oborů

U dvouoborového studia se posuzuje vědní disciplína související s programem, pod kterým je toto studium zařazeno.

5. Prominutí na základě maturity

Uchazeči o obor Matematická biologie doloží čestné prohlášení, že budou maturovat z matematiky a biologie nebo z matematiky a chemie.

6. Prominutí na základě absolvování vzdělávacího kurzu ViBuCh

Uchazečům o studium v programu Chemie může být přijímací zkouška prominuta také v případě, že byli úspěšnými řešiteli Vzdělávacího i-kurzu pro budoucí chemiky ViBuCh, pořádaného PřF MU (http://vibuch.math.muni.cz/).


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 35883 od 18.9.2014