Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Vyhlášení přijímacího řízení

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity oznamuje, že od 1. února do 30. dubna 2018 přijímá přihlášky k navazujícímu magisterskému studiu akademický rok 2018/2019.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity poskytuje vysokoškolské vzdělání v oblasti věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických, geografických a geologických. Výuka probíhá v nově zrekonstruovaném historickém areálu s botanickou zahradou na Kotlářské ulici a v nově vybudovaných moderních prostorách univerzitního kampusu se špičkovými biologickými a chemickými laboratořemi v Brně-Bohunicích. Specializované laboratoře a moderní počítačové učebny s rozsáhlým softwarovým vybavením jsou zárukou úspěšné vědecké a výzkumné práce na celosvětové úrovni. Fakulta disponuje moderní fakultní knihovnou v areálu na Kotlářské ulici a v kampusu s rozsáhlými knižními i elektronickými informačními zdroji. Intenzivní vědecká činnost byla oceněna mnohými zahraničními institucemi.

Studium je realizováno buď jako jednooborové, zaměřené především na výchovu budoucích odborných a vědeckých pracovníků v daném oboru, nebo jako dvouoborové studium směřující k získání kvalifikace učitele. Plnou kvalifikaci pro výkon učitelského povolání získávají absolventi oborů "Učitelství předmětu (matematiky, fyziky, chemie, biologie, geografie a kartografie) pro střední školy", akreditovaných v rámci magisterských studijních programů. Pro studium těchto oborů jsou uchazeči připravováni v bakalářských programech prostřednictvím specializovaných oborů zaměřených na vzdělávání ("matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie a kartografie, se zaměřením na vzdělávání").

Absolventi magisterských programů jsou díky své erudici v teoretické i experimentální oblasti jednotlivých vědních oborů, jakož i v problematice informačních technologií, plně kvalifikováni pro samostatnou tvůrčí činnost v základním i aplikovaném výzkumu v ústavech AVČR, resortním či průmyslovém výzkumu a na vysokých školách. Absolventi oborů učitelství jsou připraveni pro výkon učitelského povolání jako učitelé alespoň dvou všeobecně vzdělávacích předmětů na všech typech středních škol.

Uchazeči se specifickými nároky

Držitelé průkazů ZTP, fyzické osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., uchazeči se specifickými poruchami učení, s psychickými poruchami nebo s chronickým somatickým onemocněním, kteří v přihlášce žádají o zvláštní zacházení u přijímací zkoušky, zašlou doklad o této skutečnosti na adresu Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky, Komenského nám. 2, 602 00 Brno. Podrobné informace naleznete na stránkách střediska Teiresiás.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 110486 od 1.9.2011