Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Finanční matematika

Odborné studium, program Matematika

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Obor Finanční matematika je zaměřen na studium metod finanční matematiky, který má být součástí studijního programu Aplikovaná matematika. Studijní obor Finanční matematika bude zajišťován ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU, která garantuje ekonomické předměty vyučované ve studijním oboru. Studijní obor Finanční matematika je určen primárně pro studenty, kteří absolvovali stávající osvědčený bakalářský studijní obor Finanční a pojistná matematika. Cílem studia je seznámit studenty s náročnějšími metodami a technikami, které se v současnosti používají ve finanční praxi.

Profil absolventa

Současná finanční praxe je nemyslitelná bez použití celé řady sofistikovaných matematických technik a modelů. Absolvent oboru Finanční matematika bude ovládat jak praktické tak teoretické aspekty těchto metod. Zejména bude ovládat matematické modely používané pro analýzu a predikci finančních časových řad, pro analýzu a kompozici portfolií. Dále bude ovládat techniky použití a oceňování opcí a dalších finančních derivátů, s důrazem na jejich využití pro zajištění firem vůči tržním rizikům. Bude seznámen s modely struktury úrokových měr a jejich aplikacemi při analýze dluhopisů. Bude ovládat současný software používaný ve finanční praxi a potřebné programovací techniky. Absolventi najdou uplatnění ve finančních institucích - bankách, penzijních a investičních fondech, jako firemní finanční analytici a ve státní správě.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná nebo ústní zkouška na úrovni bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 216685 od 1.9.2011