Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Matematická biologie

Odborné studium, program Experimentální biologie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Obor poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v oblasti obecné, systematické a vývojové biologie a s důrazem na aplikace matematických modelů v biologickém výzkumu. Škála poskytovaných informací a získaných zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou adaptabilitu absolventa pro různé oblasti obecné i aplikované biologie. Absolvent oboru ovládá obecnou a systematickou biologii s důrazem na strukturu a funkce živé hmoty na molekulární, buněčné úrovni, na úrovni organizmu a společenstva. V obecné rovině je vybaven teoretickými i praktickými znalostmi v oblasti fyziologie rostlin a živočichů, mikrobiologie, vývojové biologie a ekologie. Absolvent je schopen aplikovat matematické modely v biologickém výzkumu s plným využitím výpočetní techniky, práci s hromadnými daty a metodami časové a prostorové analýzy. Dále se předpokládá zvládnutí metod pro tvorbu modelů včetně ekologických systémů a hodnocení parametrů populací a společenstev organismů s cílem kvantifikace jejich bioindikačních schopností a schopností posuzování stavu a kvality přírodního prostředí, terestrických a aquatických ekosystémů.

Profil absolventa

Absolventi oboru nacházejí dobré uplatnění v rozmanitých laboratořích základního i aplikovaného výzkumu a firmách zaměřených na životní prostředí včetně úřadů ministerstva životního prostředí na různých úrovních.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230251 od 1.9.2011