Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Analytická biochemie

Odborné studium, program Biochemie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Navazující dvouletý magisterský obor Analytická biochemie zahrnuje znalosti o metodách používaných pro analýzu, separaci a strukturní charakterizaci biologicky významných molekul z hlediska základního a aplikovaného biochemického výzkumu a o metodách jež využívají jejích biologickou aktivitu v nejrůznějších analytických přístupech. Součástí oboru je metodika zpracování a vyhodnocení naměřených dat a oblast bioinformatiky. Tento magisterský program přitom navazuje na základní poznatky získané v bakalářském studiu biochemie a doplňuje je poznatky získávanými zejména ve výběrových povinně volitelných a volitelných přednáškách, které si posluchač volí podle svého budoucího zaměření. Ve srovnání s tradičním studiem biochemie bude studium zaměřeno metodologicky a to především na oblast biosenzorů, imunochemických a klinicko biochemických metod, metod molekulární biologie, separačních metod a oblast hmotové spektrometrie orientované na genomický, proteomický a metabolomický výzkum.

Profil absolventa

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v biochemickém, farmaceutickém, veterinárním a zdravotnickém výzkumu, a to jak s orientací na základní, tak i aplikovaný výzkum a v biotechnologických výrobách s výše uvedeným zaměřením. Absolventi oboru jsou vybaveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru. Návazné postgraduální studium biochemie, molekulární biologie či analytické chemie jim dává možnost perspektivního uplatnění nejen na tuzemském, ale i zahraničním pracovním trhu.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230198 od 1.9.2011