Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Analytická chemie

Odborné studium, program Chemie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Cílem studijního oboru Analytická chemie je připravit odborníky s vysokou úrovní znalostí z klasických i moderních analytických metod. Základ vzdělání tvoří vědomosti z chemických disciplin: obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie, biochemie, z matematiky a fyziky. Tato příprava je společná pro studijní program chemie a tvoří teoretický základ pro další studium. Rovněž vybavuje studenty základními praktickými dovednostmi pro práci v laboratoři. Na tomto základě jsou rozvíjeny další prohlubující předměty studijního oboru zaměřené na klasické a moderní metody analytické chemie, na úpravu a analýzu rozmanitých materiálů podle zásad správné laboratorní praxe. Jde o předměty z oblasti organické analýzy, separačních metod, atomové spektrometrie, molekulové spektroskopie, hmotnostní spektrometrie, elektroanalytických metod, stopové analýzy, speciační analýzy, bioanalytických a klinicko diagnostických metod, chemických senzorů, chemické struktury, jaderné chemie, analýzy pevných látek, plazmové spektrometrie a laserů. Rozvíjeny jsou výpočetní technika, chemometrie, optimalizace a hodnocení analytických metod, včetně zpracování dat. Kromě teoretických vědomostí jsou prohlubovány i praktické poznatky z moderních analytických metod.

Profil absolventa

U absolventů tohoto studijního oboru jsou vytvořeny předpoklady na jejich uplatnění v široké oblasti působení, kde je vyžadováno odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni orientované na analytickou chemii a pro další doktorské studium na našich nebo zahraničních univerzitách. Jsou připraveni pro práci ve výzkumu, vývoji a v analytických laboratořích. Absolventi se uplatňují jak přímo v analytických centrech, tak v analytických laboratořích hutních a strojírenských podniků, geologického průzkumu a geochemie, sklářských závodů, agrochemických podniků, v klinických laboratořích, v hygienické službě, v zemědělských laboratořích, v laboratořích veterinárních zařízení, v laboratořích potravinářského a farmaceutického průmyslu, při kontrole životního prostředí aj. Jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 228393 od 1.9.2011