Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Aplikovaná geografie

Odborné studium, program Geografie a kartografie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Studijní obor Aplikovaná geografie je zaměřen na získání relativně širokého geografického základu poznatků a dovedností s důrazem na hlubší poznání jevů relevantních pro lokální a regionální dimenzi ekonomického, environmentálního/ekologického a sociálního rozvoje. Jde především o znalosti a dovednosti uvážlivého praktického zavádění a hodnocení propojených změn kulturních, ekonomických, sociálních, environmentálních/ekologických a politických podle mezinárodně přijatých zásad. Cílem studia je směrování ke komplexnímu geografickému chápaní složité reality krajinné sféry s průnikem přírodní, společenské a sociální složky a získání schopnosti komunikace se specialisty z příbuzných oblastí při řešení praktických otázek problematiky regionálního i lokálního rozvoje, trvalé udržitelnosti a jiných. Jedním z cílů studia je připravit absolventa na jeho profesní angažovanost právě v lokálním a regionálním měřítku, a to jednak samostatně, jednak v týmech. Profesní zdatnost by se měla vyznačovat velkou mírou adaptace ve smyslu profesního zaměření takových organizací a týmů. Předpokládá se i možnost návaznosti studia absolventa tohoto oboru v některém ze studijních oborů doktorského studijního programu.

Profil absolventa

Uplatnění absolventů se předpokládá především v institucích v projektových a konzultačních organizacích, úřadech veřejné správy na úrovni místní, regionální i centrální, ve výzkumných ústavech - zaměřených jak na základní výzkum (výzkumné ústavy AV ČR), tak na aplikovaný výzkum v geografii a navazujících vědních oborech (resort MŽP), a rovněž v resortu zemědělství, orgánech a institucích obou těchto resortů, dále ve vysokém školství, neziskových organizacích zaměřených na ochranu přírody a krajiny. Předpokládá se i možnost návaznosti pokračování ve studiu v některém z oborů doktorského studijního programu.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška obsahuje odborný test ze Základů geografie a kartografie na úrovni odpovídajícího bakalářského studia.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230035 od 1.9.2011