Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách

Odborné studium, program Biochemie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Od akademického roku 2015/2016 se v navazujícím magisterském studiu v rámci programu Biochemie nově otevírá profesně orientovaný obor Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách. V současné době je totiž striktně vyžadováno, aby absolventi přírodovědeckých a jiných fakult pro své vysokoškolské uplatnění ve zdravotnictví absolvovali další specializační vzdělávání, které je jednak finančně nákladné, jednak časově náročné. Řešením je získat pro příslušný obor akreditaci Ministerstva zdravotnictví. Proto Ústav biochemie spolu s Katedrou laboratorních metod Lékařské fakulty MU připravil akreditaci tohoto nového navazujícího magisterského oboru, u kterého se podařilo získat akreditaci Ministerstva zdravotnictví a následně i akreditaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Jeho absolventi tak získají po ukončení magisterského studia (Mgr.) kvalifikaci pro práci ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních na základě získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bioanalytika-odborného pracovníka v laboratorních metodách dle zákona č. 96/2004 Sb., § 26.

Specifikem akreditovaného navazujícího magisterského studia Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách je těsná spolupráce akademických pedagogických pracovníků Přírodovědecké a Lékařské fakulty MU na přípravě a profilaci předmětů a organizaci studia.

Předměty obsahující medicínsky zaměřené klinicko-laboratorní obory v rozsahu daném vyhl. č. 39/2004 Sb. (klinická biochemie a toxikologie, klinická hematologie a transfuzní lékařství, kl. imunologie, patologie a lékařská mikrobiologie) budou vyučovány pedagogy LF MU v těsné součinnosti s odborníky aplikační sféry fakultních nemocnic. K praktické výuce klinicko-laboratorních oborů bude maximálně využita velmi dobře vybavená výuková laboratoř Katedry laboratorních metod LF MU v kombinaci s rutinními laboratorními provozy FN Brno a FN u Sv. Anny.

Přírodovědně-analytická témata včetně mol. biologie a genetiky, jejichž perfektní znalost je druhou určující podmínkou pro kvalitní, kreativní a konkurenceschopné uplatnění absolventa navazujícího magisterského studia budou obsažena v předmětech garantovaných týmem akademických pedagogických pracovníků Přírodovědecké fakulty MU. Důraz bude kladen na problematiku analytické biochemie, instrumentální analytické chemie, imunochemických a klinicko-biochemických metod, metod molekulární biologie včetně separačních metod a oblast hmotnostní spektrometrie.

Vzhledem ke specifitě oboru, jehož doporučený studijní plán je pevně stanoven vyhl. č. 39/2004 Sb., musí student zapsat všechny povinné a povinně volitelné předměty striktně podle doporučeného studijního plánu a to i v příslušných semestrech.

Absolventi bakalářského studijního oboru s přírodovědným či jiným zaměřením musí pro získání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání absolvovat následující předměty: Základy anatomie; Fyziologie; Zdravotnická etika; Ochrana veřejného zdraví; Řízení, ekonomie a právo; První pomoc, pokud již tyto neabsolvovali v rámci svého bakalářského studia, což doloží při zápisu ke studiu spolu s potvrzením příslušné vysoké školy včetně sylabů výše uvedených předmětů.

Podrobné informace najdete zde.

Profil absolventa

Ve složení pracovních týmů klinických laboratoří (zdravotní laborant – Bioanalytik – lékař) zaujímají vysokoškolsky erudovaní bioanalytici v laboratorním provozu klíčové místo. Jejich znalosti a praktické dovednosti jsou určující pro zajištění požadované kvality všech výstupů laboratorní činnosti pracoviště. Absolvent tak bude připraven pro kvalifikovanou činnost bioanalytika v perspektivní konsolidované medicínské laboratoři se schopností rychlé, efektivní adaptace na nové analytické, instrumentální a provozně-organizační postupy bez oborového omezení.

Široká síť medicínských laboratorních pracovišť v ČR vytváří trvalou poptávku po erudovaných bioanalyticích s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi odpovídajícími zvyšujícím se nárokům laboratorní medicíny i v kontextu naplňování Evidence Based Medicine. Absolventi mají předpoklad širokého uplatnění ve všech typech medicínských laboratorních pracovišť ve státním i privátním sektoru, výzkumných i univerzitních ústavech, jakož i v laboratořích hygienické služby a zdravotních ústavů.

Absolventi tohoto oboru získají kvalifikaci k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách (Mgr.) dle zákona č. 96/2004 Sb., § 26. Za tímto účelem je tento navazující magisterský obor akreditován u Ministerstva zdravotnictví ČR.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Analytická chemie, Biochemie a Bioanalytické metody, na úrovni odpovídající bakalářskému studiu daných oborů na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MU (http://orion.sci.muni.cz/pozadavky/bioanalytik_prijimaci.htm)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 232413 od 1.9.2011