Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Chemie konzervování - restaurování

Odborné studium, program Chemie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Magisterský studijní program Chemie konzervování-restaurování připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří získají informace o materiálech a postupech v oblasti konzervování-restaurování předmětů kulturního dědictví. Cílem studia je vychovat pracovníky, kteří budou, při dodržování profesní etiky, schopni stanovit diagnózu poškození materiálů předmětů, navrhovat vhodné postupy a materiály pro jejich konzervování-restaurování na základě předchozích zkoušek, vést odpovídající dokumentaci o provedených pracích. Získají potřebné vědomosti v muzeologii a historii umění, naučí se být součástí konzervátorsko-restaurátorského týmu. Na základě znalostí jednotlivých předmětů kulturního dědictví mohou navrhovat řešení ochrany celků – sbírkových fondů.

Profil absolventa

Průprava z oblasti chemie konzervování-restaurování v kombinaci s muzeologií umožňuje absolventům magisterského stupně studia tohoto oboru pracovat v institucích, které se ochranou památek kulturního dědictví zabývají, tj. v muzeích, galeriích, knihovnách, archivech, památkových a archeologických ústavech, jejichž posláním je pečovat o naše kulturní dědictví, v soukromém sektoru, ale také v sektoru přepravy a výstavnictví, příp. vědecky pracovat na vývoji nových konzervátorsko-restaurátorských prostředků, materiálů a postupů.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230033 od 1.9.2011