Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Chemie životního prostředí

Odborné studium, program Chemie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Cílem studijního oboru je připravit absolventy s hlubokými teoretickými a praktickými znalostmi z oblasti chemického znečištění prostředí a jeho důsledků. Absolvent oboru chemie životního prostředí získá znalosti chemických disciplin společných všech chemických oborům a vytvářející teoretický i praktický základ pro další studium. Tyto obecně chemické vědomosti jsou dále prohloubeny v oblastech zaměřených na chemii životního prostředí, analytické metody využívané při stanovení chemických látek v prostředí a studium procesů v prostředí a účinků chemických látek na živé organismy. Absolvent studuje předměty jejichž obsah je komplexně zaměřen na studium transportních a transformačních procesů ovlivňujících chování chemických látek v prostředí, studium vlastností jednotlivých abiotických i biotických složek prostředí spojené se studium zdrojů, výskytu, chování a osudu chemických látek v jednotlivých složkách prostředí a studium vztahů mezi chemickými látkami v prostředí a jejich biologickými účinky. Značnou pozornost věnuje problematice odběrů, zpracování, analýzy a vyhodnocení získaných dat jako základu analytické chemie životního prostředí a také kvalitě získávaných laboratorních chemických dat a především komplexní interpretaci výsledků laboratorních i terénních experimentů. Má zkušenosti s moderními separačními a frakcionačními postupy a analytickými metodami umožňujícími stanovení chemických látek ve všech složkách prostředí ve stopových a ultrastopových množstvích. Nedílnou součástí studia jsou předměty zaměřené na toxikologii, ekotoxikologii, analýzu rizik, technologie snižující negativní důsledky antropogenní činnosti. Významná pozornost je věnována problematice informatiky, modelování environmentálních procesů.

Profil absolventa

Absolventi se uplatňují jak přímo ve státních a soukromých organizacích zabývajících se kontrolou a ochranou životního prostředím tak v analytických laboratořích průmyslových podniků, geologickém průzkumu, v klinických laboratořích, v hygienické službě, v agrochemických a zemědělských laboratořích, v laboratořích veterinárních zařízení, v laboratořích potravinářského a farmaceutického průmyslu, aj. Jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230036 od 1.9.2011