Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Fyzická geografie

Odborné studium, program Geografie a kartografie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Studijní obor Fyzická geografie poskytuje teoretické a praktické poznatky týkající se přírodních složek a celků krajinné sféry a umožňuje poznání vztahů, souvislostí a procesů, ovlivňujících její stav a vývoj v prostoru a čase. Cílem studia je, aby si studenti v návaznosti na bakalářský stupeň rozšířili znalosti o základních složkách přírodního prostředí a o aplikované krajinné ekologii. Měli by získat schopnost jejich analýz i syntéz a hodnocení jejich vzájemných souvislostí.

Profil absolventa

Uplatnění absolventů se předpokládá především v institucích v projektových a konzultačních organizacích, úřadech veřejné správy na úrovni místní, regionální i centrální, ve výzkumných ústavech - zaměřených jak na základní výzkum (výzkumné ústavy AV ČR), tak na aplikovaný výzkum v geografii a navazujících vědních oborech (resort MŽP), a rovněž v resortu zemědělství, orgánech a institucích obou těchto resortů, dále ve vysokém školství, neziskových organizacích zaměřených na ochranu přírody a krajiny. Předpokládá se i možnost návaznosti na stejnojmenný doktorský studijní program.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška obsahuje odborný test ze Základů geografie a kartografie na úrovni odpovídajícího bakalářského studia.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230038 od 1.9.2011