Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Fyzika kondenzovaných látek

Odborné studium, program Fyzika

Forma studia

prezenční, kombinovaná

Charakteristika

Cílem oboru je poskytnout studentům pevné teoretické i experimentální zázemí v klasické i moderní problematice kondenzovaných látek a připravit je pro profesi fyzika v této preferované výzkumné oblasti. Absolvent získává všeobecné vzdělání v oboru experimentální a teoretické fyziky kondenzovaných látek. Seznamuje se se strukturou krystalů kovů, polovodičů a izolátorů a s defekty a příměsemi v nich. Prochází systematickou výchovou v oblasti mikroskopických modelů elektronové a kmitové struktury. Specializovaná výuka fyziky kondenzovaných látek je zaměřena jak na objemové polovodivé a supravodivé materiály, tak i na tenkovrstevné systémy a nízkorozměrné kvantové struktury. Absolvent se seznamuje se základními technologiemi růstu krystalů a depozice tenkých vrstev. Kursy analytických metod pokrývají především rentgenovou strukturní analýzu, měření elektrických vlastností, optickou spektroskopii a elipsometrii v širokém spektrálním oboru od daleké infračervené do ultrafialové oblasti.

Profil absolventa

Uplatnění najdou absolventi jako samostatní tvůrčí pracovníci v institucích zaměřených na základní i aplikovaný výzkum v oblasti kondenzovaných látek i u firem zabývajících se moderní elektronikou a technologií.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230109 od 1.9.2011