Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Genomika a proteomika

Odborné studium, program Biochemie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Genomika a proteomika jsou interdisciplinární vědní obory zabývající se studiem a analýzou dvou významných funkčních komponent biologických systémů – genomu a proteomu. Využívají poznatků biochemie, molekulární a systémové biologie, ale také bioanalytické chemie, popř. dalších vědních oborů. Genomika a proteomika dalece přesahují rámec samotných oborů molekulární biologie, genetiky i biochemie, proto i důkladné znalosti z jiných nebiologických disciplín. Genomika a proteomika vyvíjí metody a postupy analýz genomů a proteomů různých organizmů, tkání, včetně stavů (regulace, patologie). Zasahuje tak do všech oblastí molekulární a systémové biologie. Náplň nového oboru Genomika a proteomika je sestavena především s ohledem na prudce rostoucí množství informací a nutnost kombinovat interdisciplinární přístupy (biochemie, analytická a strukturní chemie) při studiu živých systémů v postgenomové éře. Nový obor je tedy určen především pro absolventy bakalářského studia biochemie, aplikované biochemie, biofyziky a chemie. Je však otevřen i absolventům dalších oborů bakalářského studia, kteří úspěšně složí přijímací zkoušku. Studium je zaměřeno na zvládnutí chemických a biologických, ale i fyzikálních principů bioanalytických postupů a metod s cílem vychovat odborníky, kteří budou schopní v bioanalytické praxi tvořivě aplikovat své vědomosti i na řešení úkolů se kterými se během studia nesetkali. Více viz http://genpro.sci.muni.cz/obor-a-profese/

Profil absolventa

Cílem studijního oboru Genomika a proteomika je připravit odborníky schopné orientovat se v relativně širokém záběru obou těchto úzce souvisejících disciplín a umožnit jim využít jejich metodickou průpravu v rámci aplikací např. v bioanalytice (soudní, kriminalistické, klinické), v bioinformatice, biotechnologiích, šlechtitelství, a dalších odvětvích aplikovaného výzkumu a vývoje, jakož i v rámci základního výzkumu. Více informací najdete zde: http://genpro.sci.muni.cz/obor-a-profese/

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské státní zkoušky z Biochemie.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 232410 od 1.9.2011