Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Geografická kartografie a geoinformatika

Odborné studium, program Geografie a kartografie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Studiem tohoto oboru si studenti prohlubují specializované znalosti v oblasti digitální kartografie a geografických informačních systémů (GIS) a získávají dovednosti ve využití nejnovějších technologií a metod digitální fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země a geopozičních systémů a schopnosti interpretace geografických (prostorových) informací. Absolvent je schopen samostatné analytické práce v oblastech zpracování geografických dat pro účely jejich kartografické vizualizace jak v elektronické, tak i v analogové formě, se schopností svou práci automatizovat.

Profil absolventa

Absolventi najdou pracovní uplatnění především na všech pracovištích, kde se využívá kartografické vizualizace. Měli by být součástí týmů pracujících s GIS. Práce s GIS a prostředky DPZ jsou další možností uplatnění absolventů, vzhledem k plnohodnotnému rozsahu znalostí získaných v průběhu studia. Alternativou je i uplatnění v oblasti topografie nebo elektronické publikační činnosti, kde je ovšem nutné rozšíření znalostí získaných studiem. Předpokládá se i možnost návaznosti studia v doktorském studijním programu.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška obsahuje odborný test ze Základů geografie a kartografie na úrovni odpovídajícího bakalářského studia.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230112 od 1.9.2011