Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Geologie

Odborné studium, program Geologie

Forma studia

prezenční, kombinovaná

Směr

Geodynamika
Materiálová geologie
Exogenní geologie a paleontologie
Hydrogeologie
Technická (inženýrská) geologie
Ekonomická geologie
Environmentální geologie

Charakteristika

Cílem studia v navazujícím magisterském programu je nezávisle na zvoleném oboru upevnit a prohloubit vzdělání získané v předchozím bakalářském programu a získat profesní kvalifikaci geologa připraveného pro samostatnou tvůrčí práci v geologických oborech, a to jak teoretickou a praktickou, tak i v oblasti geologického vzdělávání.

Profil absolventa

Navazující magisterský studijní program Geologie poskytuje úplnou vysokoškolskou kvalifikaci v různých geologických specializacích, které si posluchači volí a dále modifikují podle svého předpokládaného zaměření a podle požadavků státních závěrečných zkoušek. Absolventi jsou připraveni samostatně řešit odborné geologické problémy, mají dostatečné znalosti speciálních terénních i laboratorních metod, jsou vybaveni odpovídajícími jazykovými znalostmi. Na základě vlastního výzkumu jsou schopni vytvořit odbornou práci a prezentovat její výsledky na odpovídající úrovni jak v ústní, tak i písemné formě. Dobře se uplatní v základním i aplikovaném výzkumu celostátního i resortního charakteru, na vysokých školách, v provozech a firmách, specializovaných laboratořích apod. Jsou schopni samostatné tvůrčí vědecké práce a řešení komplexnějších problémů, zpočátku alespoň v oboru, na který se zaměřili. Někteří z absolventů budou pokračovat ve studiu v některém z doktorských studijních programů.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky daného oboru.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 228368 od 1.9.2011