Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Geologie aplikovaná a environmentální

Odborné studium, program Geologie

Forma studia

prezenční, kombinovaná

Charakteristika

Obor Geologie aplikovaná a environmentální je určen pro zájemce, kteří plánují pracovat v běžné geologické firemní praxi. Obor je zaměřen na získání úplného magisterského vzdělání, a to jak formou prezenční, tak i formou distanční nebo jejich kombinací. Výuka oboru zahrnuje specializaci na vybrané aplikované obory, praktický kurz důlní dokumentace, předměty spojené s přípravou diplomové práce. Studium je ukončeno státní zkouškou včetně obhajoby diplomové práce na prakticky zaměřené téma.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Geologie aplikovaná a environmentální je připraven samostatně řešit odborné geologické problémy (stanovení postupů řešení, zpracování literárních údajů a datových zdrojů, volba metodiky, analýza výsledků, formulování závěrů) a prezentovat výsledky na odpovídající úrovni. Nově získané geologické poznatky dokáže vhodně vysvětlit. Vedle všeobecného přehledu má hlubší znalosti v praktických disciplínách podle svého zaměření (ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie, environmentální geologie). Předpokládá se, že většina absolventů najde uplatnění zejména ve specializovaných geologických firmách, dále též v institucích zabývajících se uplatňováním geologických poznatků v praxi (odbory životního prostředí apod.) a část absolventů může pokračovat v doktorském studiu. Cílem studia je poskytnout posluchačům úplné magisterské vzdělání v geologických disciplínách a formou specializace je připravit k nástupu do zaměstnání, kde jsou požadovány praktické geologické dovednosti a znalosti.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky daného oboru.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 228370 od 1.9.2011