Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách

Odborné studium, program Biologie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Profesně orientovaný magisterský studijní obor Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách představuje nový, mezifakultní obor, který je vyučován na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MU, a který je zaměřen na přípravu zdravotnických pracovníků (Mgr.) profilovaných pro práci v klinických laboratořích provádějících genetickou či molekulárně biologickou diagnostiku. Tento obor navazuje na bakalářský obor Lékařská genetika a molekulární diagnostika absolvovaný na Přírodovědecké fakultě MU a zahrnuje specializované přednášky, praktická cvičení a odbornou praxi se zaměřením na aplikace genetických a molekulárně biologických metod v klinických laboratořích. Prohlubuje základní poznatky z oblasti klinické genetiky, onkologie a molekulární diagnostiky a poskytuje dovednosti a znalosti potřebné pro práci s laboratorní technikou, zejména provádění vysoce specializovaných laboratorních metod a diagnostických postupů založených na analýzách DNA i RNA v klinických laboratořích, pro interpretaci výsledků laboratorních vyšetření a pro řízení kontroly kvality těchto laboratoří při rutinní diagnostice i výzkumu. Zároveň poskytuje nezbytnou praxi v klinických laboratořích a připravuje absolventy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.

Podmínkou pro přijetí ke studiu (dle § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách) je schopnost výkonu zdravotnické profese získaná studiem v bakalářském programu, u kterého Ministerstvo zdravotnictví vydalo souhlasné stanovisko k oprávnění absolventů vykonávat zdravotnické povolání.
Potvrzení z vysoké školy o studiu bakalářského oboru, který získal souhlasné stanovisko k oprávnění vykonávat zdravotnické povolání zašlete na studijní oddělení PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno současně s podáním e-přihlášky nejpozději však do 30. 4. 2017. Pokud potvrzení nedoložíte do uvedeného termínu, nebude vaše přihláška zařazena do přijímacího řízení.

Profil absolventa

Absolventi oboru jsou profilováni k práci v klinických laboratořích zaměřených na genetiku, cytogenetiku nebo DNA diagnostiku, kde uplatní své teoretické i praktické dovednosti při genetických vyšetřeních pacientů a jejich rodinných příslušníků či při molekulárně biologické diagnostice organizmů, patologických stavů buněk a genomů. Magisterský profesně orientovaný studijní obor Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách s přímou návazností na bakalářský obor Lékařská genetika a molekulární diagnostika je koncipován tak, aby absolventi získali po ukončení magisterského studia (Mgr.) kvalifikaci pro práci ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních na základě získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bioanalytika-odborného pracovníka v laboratorních metodách dle zákona č. 96/2004 Sb, § 26.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu. Okruhy k přijímací zkoušce najdete zde.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230054 od 1.9.2011