Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Matematická analýza

Odborné studium, program Matematika

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Studijní obor Matematická analýza je zaměřen na hlubší studium předmětu matematické analýzy, s důrazem především na diferenciální rovnice a funkcionální analýzu. Studium těchto základních disciplín matematické analýzy je doplněno širokou nabídkou volitelných předmětů, které spolu se samostatnou prací na diplomovém úkolu modifikují konkrétní profilaci absolventa. Cílem studia je seznámit studenty se základními metodami a postupy matematické analýzy a jejich aplikacemi v příbuzných oborech. Dále je cílem dosáhnout toho, aby se absolvent uměl orientovat v problémech oboru a získané teoretické poznatky dokázal aplikovat pri rešení konkrétních problémů.

Profil absolventa

Absolvent získá teoretické znalosti a osvojí si praktické výpočetní postupy v oblasti matematické analýzy a příbuzných směrech v rozsahu, který je potřebný pro samostatnou práci v oboru. Absolventi se uplatní v základním a aplikovaném výzkumu v přírodovědných, technických, ale i ekonomických oborech - na pracovištích vysokých škol, v ústavech a podnicích, kde je třeba spojovat teoretické poznatky s konkrétními praktickými postupy.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná nebo ústní zkouška na úrovni bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 228516 od 1.9.2011