Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Materiálová chemie

Odborné studium, program Chemie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Znalosti absolventů jsou založeny na dobrých základech fundamentálních disciplin anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a fyziky pevné fáze. Studium těchto předmětů vede k pochopení struktury a chemických a fyzikálních vlastností anorganických a organických látek. Specializované předměty materiálové chemie budují znalosti o vztahu struktury materiálů a jejich vlastností. Důraz je kladen na metody přípravy, charakterizace a teoretického studia nových materiálů. Praktické zkušenosti s metodami rentgenové difrakce, optické a elektronové mikroskopie, termické analýzy, hmotnostní spektrometrie, vibrační, atomové a NMR spektroskopie umožní rychlou adaptaci absolventů i na jiné metodiky, se kterými se ve své praxi střetnou. Hlubší specializace na materiály kovové, anorganické, polymerní a polovodičové je dosaženo vypracováním diplomové práce v některé z těchto oblastí.

Profil absolventa

Absolventi tohoto studijního oboru naleznou uplatnění v široké oblasti profesí, které vyžadují odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni orientované na vývoj, přípravu, zpracování a charakterizaci jak klasických materiálů kovových, keramických, skel, polymerních, polovodičových, tak všech nových progresivních materiálů, jako kompozitů, biomateriálů, hybridních a nanomateriálů. Stejně jsou připraveni uplatnit se v komerčních institucích ve výzkumu, vývoji, výrobě a kontrole. Vzhledem k širokému pojetí odbornosti jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném příbuzném oboru technických nebo přírodních věd.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 229206 od 1.9.2011