Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Molekulární biologie a genetika

Odborné studium, program Experimentální biologie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Navazující magisterský studijní obor "Molekulární biologie a genetika" prohlubuje základní znalosti oblastí genetiky a molekulární biologie, které si studenti osvojili v průběhu bakalářského studia. Profilujícími předměty jsou molekulární biologie prokaryot, eukaryot a virů, genové inženýrství, genetika člověka, genetika živočichů, genetika rostlin, genetika populací a vývojová genetika. Kromě těchto předmětů mají studenti výběr širokého spektra dalších specializačních kurzů. Významné přenositelné zkušenosti i velmi specifické odborné znalosti získávají studenti během realizace dvouleté diplomové práce, která zahrnuje práci s odbornými informacemi (vyhledávání, třídění, přípravu odborného textu) a rozsáhlou experimentální činnost (osvojení konkrétních metodik, vyhodnocení, kritická diskuze a prezentace výsledků). Na pravidelných seminářích během studia si absolventi osvojují schopnosti odborné diskuse a komunikace, prezentace své práce a kritického myšlení. Cílem studia magisterského navazujícího oboru "Molekulární biologie a genetika" je poskytnout absolventům takové informace a zkušenosti, které budou zárukou jejich vysoké adaptability v různých oblastech biologického výzkumu i praktických aplikací, kde se uplatňují molekulárně biologické přístupy k řešené problematice. Absolventi magisterského navazujícího oboru "Molekulární biologie a genetika" získají velmi dobré znalosti z molekulární biologie a genetiky, a to nejen na úrovni teoretické, ale i praktické. V rámci zvoleného studijního směru vypracovávají i diplomovou práci, která jim umožňuje uplatnit tyto nabyté znalosti ve výzkumné praxi. Jsou tak schopni tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů.

Profil absolventa

Absolventi nacházejí dobré uplatnění především na ústavech AV ČR, laboratořích a pracovištích rezortních výzkumných ústavů, dále v oblasti zdravotnictví (více informací zde), veterinární medicíny, zemědělství, farmacie, na pracovištích ochrany životního prostředí i v komerčních diagnostických laboratořích.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 229231 od 1.9.2011