Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Sociální geografie a regionální rozvoj

Odborné studium, program Geografie a kartografie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Obor navazujícího magisterského studia Sociální geografie a regionální rozvoj je zaměřen na získání relativně širokého geografického základu poznatků a dovedností s důrazem na hlubší poznání jevů relevantních pro regionální dimenzi ekonomického a sociálního rozvoje. Důraz je kladen na zvládnutí široké škály přístupů k regionu a na získání dovedností v analýze a výběru vhodných směrů rozvoje regionů v podmínkách trvalé udržitelnosti. Studium rozšiřuje orientaci v geografických a příbuzných disciplínách, prohlubuje zvládnutí metod a technik geografické analýzy a zvyšuje schopnost samostatné interpretace současných sociálních, ekonomických a politických procesů na různých řádovostních úrovních. Absolventi mají solidní přehled v geografických a vybraných příbuzných disciplínách a také dostatečné znalosti k samostatnému provádění empirických analýz. Cílem studia je připravit absolventa na jeho profesní angažovanost právě v regionálním měřítku, a to jednak samostatně, jednak v týmech. Profesní zdatnost by se měla vyznačovat velkou mírou adaptace ve smyslu profesního zaměření takových organizací a týmů. Předpokládá se i možnost návaznosti studia v doktorském programu Geografie – ve studijním oboru Regionální geografie a regionální rozvoj.

Profil absolventa

Získané vzdělání může absolvent uplatnit v úřadech veřejné správy na úrovni municipální, regionální i centrální, ve specializovaných útvarech veřejné správy (např. Úřad práce), v projektových a konzultačních organizacích a agenturách regionálního rozvoje, sociologie, politologie a demografie, marketingových agenturách a agenturách výzkumu veřejného mínění, ve výzkumných institutech regionálního rozvoje, v odborných strukturách a agenturách EU, u podnikatelských subjektů v dopravě, zahraničním obchodě, cestovním ruchu, v obchodu s nemovitostmi, ve vysokém školství. Předpokládá se i možnost návaznosti studia v doktorském programu Geografie – ve studijním oboru Regionální geografie a regionální rozvoj.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška obsahuje odborný test ze Základů geografie a kartografie na úrovni odpovídajícího bakalářského studia.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 229234 od 1.9.2011