Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Speciální biologie

Odborné studium, program Experimentální biologie

Forma studia

prezenční

Směr

Experimentální biologie rostlin
Experimentální biologie živočichů a imunologie
Mikrobiologie a molekulární biotechnologie
Ekotoxikologie
Antropobiologie a antropogenetika

Charakteristika

Navazující magisterský studijní obor "Speciální biologie" prohlubuje znalosti v rámci zvolených speciálních biologických disciplín, které si studenti osvojili během bakalářského studia. Stejně jako bakalářské studium tohoto oboru, tak i magisterský navazující studijní obor "Speciální biologie" se dělí do pěti směrů, které se během celé doby studia od sebe odlišují skladbou studijního plánu, tématy diplomových prací i předměty státní závěrečné zkoušky. Těchto pět směrů studia v rámci oboru jsou následující: Experimentální biologie rostlin, Experimentální biologie živočichů a imunologie, Mikrobiologie a molekulární biotechnologie, Ekotoxikologie a Antropobiologie a antropogenetika. Absolventi magisterského oboru "Speciální biologie" získají hluboké znalosti ze zvolených oblastí experimentální biologie, a to nejen na úrovni teoretické, ale i praktické. V rámci zvoleného studijního směru vypracovávají i diplomovou práci, která jim umožňuje uplatnit tyto nabyté znalosti ve výzkumné praxi. Absolventi jsou tak schopni tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů. Podrobné profily absolventů jednotlivých studijních směrů oboru "Speciální biologie" jsou uvedeny níže: směr "Experimentální biologie rostlin" Studium oboru "Speciální biologie" - směr "Experimentální biologie rostlin" vychází ze základů, které tvoří přednášky a cvičení z rostlinné cytologie, anatomie a morfologie. Tyto disciplíny se zabývají vnitřní stavbou a vnějším utvářením rostlin a vysvětlují příčiny jejich rozdílů. Na tento základ navazují cvičení a přednášky z rostlinné fyziologie, která studuje takové významné procesy, jakými jsou fotosyntéza, dýchání, minerální výživa rostlin, jejich vodní provoz, růst, vývoj a dráždivost. Spolu s ekofyziologií a produkční biologií tvoří základ výuky speciálních fyziologických disciplín. směr "Experimentální biologie živočichů a imunologie" Student oboru "Speciální biologie" – směr "Experimentální biologie živočichů a imunologie" je po absolvování studia vybaven pro uplatnění v oborech, které vyžadují teoretické znalosti a praktické dovednosti moderní fyziologie a imunologie, a to humánně i veterinárně orientovaných. Posluchač je vzděláván v oblastech buněčných signalizací, které jsou klíčové pro pochopení procesů řídících embryonální vývoj, diferenciaci tkání a jejich regeneraci, stejně jako procesů karcinogeneze, imunitních regulací i senzorických schopností nervového systému. V diplomové práci se posluchač může věnovat řešení zmíněných otázek na širokém spektru modelů od tkáňových kultur přes bezobratlé, dále hospodářské obratlovce až po člověka. Směr tak integruje metodické přístupy molekulární biologie, genetiky a buněčné biologie s přístupy morfologickými i behaviorálními. směr "Mikrobiologie a molekulární biotechnologie" Absolvent oboru "Speciální biologie" - směr "Mikrobiologie molekulární biotechnologie" po teoretické i praktické stránce ovládá problematiku humánní a veterinární mikrobiologie, včetně epidemiologie. Podrobnější informace jsou přednášeny i v oblasti ekologie mikroorganismů, významu mikroorganismů pro životní prostředí a jejich využití v biotechnologiích a bioremediacích. Škála poskytovaných informací a získaných zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou adaptabilitu absolventa v různých oblastech obecné i aplikované mikrobiologie. směr "Ekotoxikologie" Absolvent oboru "Speciální biologie" - směr "Ekotoxikologie" má kompletní odborné vzdělání v oblasti hodnocení biologického vlivu stresorů v životním prostředí, a to od molekulární a buněčné úrovně až po úroveň ekosystémovou. Rozumí problematice hodnocení ekotoxicity čistých látek (například v prediktivním hodnocení pesticidů či v hodnocení chemikálií v rámci evropských legislativ), ale i komplexnosti problematiky při hodnocení účinků environmentálních směsí. Zná specifika ekotoxikologie v různých matricích – voda, půda, sedimenty, ovzduší a má dobré znalosti o těchto složkách životního prostředí (pedologie, hydrologie, meteorologie). Kromě biologického vzdělání ve výše uvedených oblastech získá posluchač plnohodnotný základ chemie a analýzy životního prostředí a statistického hodnocení dat. Rozsáhlé teoretické znalosti absolventů jsou doplněny praktickými znalostmi, protože součástí výuky většiny předmětů jsou laboratorní a terénní cvičení a exkurze, kde si studenti osvojí většinu metod, které se užívají v ekotoxikologii a analýze životního prostředí v praxi. Vzhledem k rozsahu absolvovaných kurzů je zaručena značná adaptibilita a konkurenceschopnost absolventů s možností uplatnění jak v základním či aplikovaném biologickém výzkumu, tak v oborech souvisejících s chemií životního prostředí, aplikovanou ekologií, či ochranou životního prostředí

Profil absolventa

Cílem studia magisterského oboru "Speciální biologie" je poskytnout absolventům takové informace a zkušenosti, které budou zárukou jejich vysoké adaptability v různých oblastech biologického výzkumu. Absolventi směru „Experimentální biologie rostlin“ mají hluboké znalosti o funkčních procesech v rostlinách a jejich společenstvech, které mohou uplatnit v teoretickém i praktickém výzkumu ve výzkumných ústavech AV ČR, rezortních ústavech Ministerstva zemědělství, šlechtitelských ústavech a dalších zařízeních, zabývajících se např. ochranou životního prostředí. Absolventi směru „Experimentální biologie živočichů a imunologie" získávají možnosti uplatnění v základním nebo aplikovaném výzkumu v ústavech AV ČR i resortních ústavech, a to jak veterinárně, tak humánně orientovaných. Absolventi také nalézají uplatnění v soukromých firmách orientovaných na biomedicínskou praxi nebo farmaceutický průmysl. Absolventi směru "Mikrobiologie a molekulární biotechnologie" nacházejí dobré uplatnění především v laboratořích ve zdravotnictví (více informací zde), potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu, ústavech AV ČR, v laboratořích zemědělských podniků a firem zaměřených na životní prostředí včetně úřadů Ministerstva životního prostředí na různých úrovních. Absolventi směru Ekotoxikologie nacházejí uplatnění v soukromém i státním sektoru, a to od odborných pozic (biologické, ekotoxikologické, biochemické a analytické laboratoře) až po řídící funkce (např. hodnotitelé rizik, vedení monitoringu životního prostředí, environmentální management, podniková ekologie apod.). Jsou tak vhodně vybaveni na práci v institucích ochrany a kontroly životního prostředí (výzkumné instituce, povodí, zdravotní ústavy, hygienické stanice, odpadové hospodářství) i pro soukromé podnikání nebo průmyslové podniky.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230246 od 1.9.2011