Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Oborová kombinace: Učitelství biologie pro střední školy + Učitelství informatiky pro střední školy

Dvouoborová učitelské kombinace

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Obor je koncipován jako dvouoborový (v kombinacích Biologie-Zeměpis, Biologie-Matematika, Chemie-Biologie a Biologie-Informatika) a navazuje na příslušné bakalářské studium učitelství. Je zakončeno obhajobou diplomové práce jednoho ze studovaných oborů a státní závěrečnou zkouškou z obou zvolených oborů. Student tohoto oboru se v průběhu studia seznamuje nejen s dalšími biologickými disciplínami, ale má také možnost prohloubit svoje znalosti výběrem speciálních odborných předmětů, korespondujících se zaměřením jeho diplomové práce. Absolvuje speciální pedagogicko-psychologické předměty a v rámci cvičení rozvíjí také praktické didaktické dovednosti. Povinnou součástí studia je souvislá pedagogická praxe z biologie na střední škole.

Dvouletý navazující magisterský studijní program poskytuje druhý stupeň vysokoškolského vzdělání v informatice. Je určen pro posluchače, kteří se chtějí věnovat výuce informatiky a výpočetní techniky na středních školách. Studijní obor Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové studium) je kombinován s druhým aprobačním oborem z nabídky ostatních fakult Masarykovy univerzity. Posluchači studují předměty, ve kterých si prohloubí teoretické znalosti ve vybraných oblastech a získají všeobecný přehled o současných poznatcích a vývojových trendech obou oborů. Ke studiu jsou přijímání absolventi dvouoborového bakalářského studia příslušné dvouoborové kombinace, nebo absolventi VŠ, kteří prokazatelně získali v předchozích studiích obecné minimální bakalářské vzdělání v obou oborech zvolené učitelské kombinace. Struktura studia je připravena tak, aby umožnila absolvování programu během 2 let v návaznosti na znalosti, které student získal v předchozím studiu.

Profil absolventa

Absolvent získává plnou způsobilost k výuce biologie na gymnáziích nebo jiných středních školách s výukou biologie. Tuto způsobilost může získat i absolvent jiných oborů studijního programu biologie za předpokladu, že absolvuje všechny povinné předměty studijního oboru Učitelství biologie pro SŠ včetně pedagogické praxe, které nebyly součástí jeho dosavadního studijního programu.

Magisterský studijní program poskytuje druhý stupeň vysokoškolského vzdělání v informatice v kombinaci s jiným oborem. Je určen pro posluchače, kteří mají dobré výchozí předpoklady a chtějí se věnovat výuce informatiky a výpočetní techniky na středních školách. Studijní obor Učitelství informatiky pro střední školy je kombinován s druhým aprobačním oborem z nabídky ostatních fakult Masarykovy univerzity. Posluchači získají potřebné pedagogické vzdělání (společný základ učitelství pro SŠ), prohloubí si teoretické znalosti ve vybraných oblastech a získají všeobecný přehled o současných poznatcích a vývojových trendech obou oborů. Studium je určeno k získání učitelské aprobace ve dvou aprobačních předmětech.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 220116 od 1.9.2011