Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Oborová kombinace: Učitelství chemie pro střední školy + Učitelství biologie pro střední školy

Dvouoborová učitelské kombinace

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Cílem tohoto studijního oboru je připravit absolventy s hlubokými znalostmi a dovednostmi k vyučování chemie na středních školách všech typů. Studijní obor je koncipován na získání teoretických a praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti chemie. Základ vzdělání tvoří vědomosti z chemických disciplin: obecné a anorganické chemie, organické chemie, fyzikální chemie, analytické chemie, biochemie, jaderné chemie, chemie životního prostředí, průmyslové a užité chemie a toxikologie. V návaznosti na získané teoretické poznatky procházejí studenti praktickými cvičeními věnovanými jednotlivým chemickým disciplínám. Široká škála volitelných přednášek umožní studentovi získat podrobnější znalosti ve výše uvedených oborech a to v souvislosti s jeho budoucím působením. Neodmyslitelnou součástí učitelského studia je rovněž část věnovaná odborným pedagogickým a didaktickým předmětům, zejména didaktice chemie a souvislé pedagogické praxi na střední škole. Velký důraz je kladen na aktivní samostatnou odbornou činnost studenta. Studenti, kteří se rozhodnou pro zpracování diplomové práce v některém chemickém oboru, se mohou zapojit do vybraného badatelského projektu nebo mohou zpracovat zvolené téma z didaktiky chemie. K obdobnému účelu rovněž slouží samostatné projekty, které si mohou studenti zvolit na různém stupni studia.

Obor je koncipován jako dvouoborový (v kombinacích Biologie-Zeměpis, Biologie-Matematika a Chemie-Biologie) a navazuje na příslušné bakalářské studium učitelství. Je zakončeno obhajobou diplomové práce jednoho ze studovaných oborů a státní závěrečnou zkouškou z obou zvolených oborů. Student tohoto oboru se v průběhu studia seznamuje nejen s dalšími biologickými disciplínami, ale má také možnost prohloubit svoje znalosti výběrem speciálních odborných předmětů, korespondujících se zaměřením jeho diplomové práce. Absolvuje speciální pedagogicko-psychologické předměty a v rámci cvičení rozvíjí také praktické didaktické dovednosti. Povinnou součástí studia je souvislá pedagogická praxe z biologie na střední škole.

Profil absolventa

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem chemie pro všechny typy středních škol. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou chemie na střední škole a základní znalosti o její organizaci a provozu.

Absolvent získává plnou způsobilost k výuce biologie na gymnáziích nebo jiných středních školách s výukou biologie. Tuto způsobilost může získat i absolvent jiných oborů studijního programu biologie za předpokladu, že absolvuje všechny povinné předměty studijního oboru Učitelství biologie pro SŠ včetně pedagogické praxe, které nebyly součástí jeho dosavadního studijního programu.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 228519 od 1.9.2011