Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Oborová kombinace: Učitelství chemie pro střední školy + Učitelství matematiky pro střední školy

Dvouoborová učitelské kombinace

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Cílem tohoto studijního oboru je připravit absolventy s hlubokými znalostmi a dovednostmi k vyučování chemie na středních školách všech typů. Studijní obor je koncipován na získání teoretických a praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti chemie. Základ vzdělání tvoří vědomosti z chemických disciplin: obecné a anorganické chemie, organické chemie, fyzikální chemie, analytické chemie, biochemie, jaderné chemie, chemie životního prostředí, průmyslové a užité chemie a toxikologie. V návaznosti na získané teoretické poznatky procházejí studenti praktickými cvičeními věnovanými jednotlivým chemickým disciplínám. Široká škála volitelných přednášek umožní studentovi získat podrobnější znalosti ve výše uvedených oborech a to v souvislosti s jeho budoucím působením. Neodmyslitelnou součástí učitelského studia je rovněž část věnovaná odborným pedagogickým a didaktickým předmětům, zejména didaktice chemie a souvislé pedagogické praxi na střední škole. Velký důraz je kladen na aktivní samostatnou odbornou činnost studenta. Studenti, kteří se rozhodnou pro zpracování diplomové práce v některém chemickém oboru, se mohou zapojit do vybraného badatelského projektu nebo mohou zpracovat zvolené téma z didaktiky chemie. K obdobnému účelu rovněž slouží samostatné projekty, které si mohou studenti zvolit na různém stupni studia.

Obor Učitelství matematiky v magisterském studiu je nabízen absolventům bakalářského studia tohoto oboru. Absolvent oboru získá aprobaci pro vyučování matematiky na střední škole. Cílem studia je vychovat středoškolské učitele matematiky. Toto navazující magisterské studium poskytne studentům ucelené vzdělání v matematické analýze, algebře, geometrii, diskrétní matematice, teorii pravděpodobnosti, teorii množin a také potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti pro udělení aprobace středoškolského učitele matematiky. Cílem volitelných kurzů je získat široký přehled o řadě matematických disciplín.

Profil absolventa

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem chemie pro všechny typy středních škol. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou chemie na střední škole a základní znalosti o její organizaci a provozu.

Absolvent tohoto oboru získá všechny potřebné předpoklady k tomu, aby mohl na patřičné odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolský učitel matematiky. Má také dobrou úroveň počítačové gramotnosti, získal základní učitelské dovednosti během pedagogické praxe vykonané v průběhu studia.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230074 od 1.9.2011