Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Oborová kombinace: Učitelství fyziky pro střední školy + Učitelství chemie pro střední školy

Dvouoborová učitelské kombinace

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Obor Učitelství fyziky pro střední školy je zaměřen na získání profesní kvalifikace učitele fyziky na středních školách. Kromě nadstavby fyzikálního vzdělání poskytuje studentům i vzdělání v odborných didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím volitelných předmětů všeobecného pedagogicko-psychologického zaměření je dále profiluje pro povolání pedagoga a pracovníka s mládeží.

Cílem tohoto studijního oboru je připravit absolventy s hlubokými znalostmi a dovednostmi k vyučování chemie na středních školách všech typů. Studijní obor je koncipován na získání teoretických a praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti chemie. Základ vzdělání tvoří vědomosti z chemických disciplin: obecné a anorganické chemie, organické chemie, fyzikální chemie, analytické chemie, biochemie, jaderné chemie, chemie životního prostředí, průmyslové a užité chemie a toxikologie. V návaznosti na získané teoretické poznatky procházejí studenti praktickými cvičeními věnovanými jednotlivým chemickým disciplínám. Široká škála volitelných přednášek umožní studentovi získat podrobnější znalosti ve výše uvedených oborech a to v souvislosti s jeho budoucím působením. Neodmyslitelnou součástí učitelského studia je rovněž část věnovaná odborným pedagogickým a didaktickým předmětům, zejména didaktice chemie a souvislé pedagogické praxi na střední škole. Velký důraz je kladen na aktivní samostatnou odbornou činnost studenta. Studenti, kteří se rozhodnou pro zpracování diplomové práce v některém chemickém oboru, se mohou zapojit do vybraného badatelského projektu nebo mohou zpracovat zvolené téma z didaktiky chemie. K obdobnému účelu rovněž slouží samostatné projekty, které si mohou studenti zvolit na různém stupni studia.

Profil absolventa

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem fyziky pro všechny typy středních škol, případně - po doplnění příslušného pedagogicko-psychologického a didakticko-metodického vzdělání - pro nižší třídy víceletých gymnázií a školy základní. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou fyziky na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy. Kombinace získaných schopností rozšiřuje možnost uplatnění absolventa i na řadu dalších pozic vyžadujících přesné myšlení, zodpovědnou práci s fakty, vysokou formulační způsobilost a dobrou komunikaci s lidmi (instituce zaměřené na základní a aplikovaný výzkum, vysoké školy, práce s mládeží i mimo školskou oblast, popularizace, odborná publicistika, osvětová činnost apod.

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem chemie pro všechny typy středních škol. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou chemie na střední škole a základní znalosti o její organizaci a provozu.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230069 od 1.9.2011