Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Oborová kombinace: Učitelství fyziky pro střední školy + Učitelství matematiky pro střední školy

Dvouoborová učitelské kombinace

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Obor Učitelství fyziky pro střední školy je zaměřen na získání profesní kvalifikace učitele fyziky na středních školách. Kromě nadstavby fyzikálního vzdělání poskytuje studentům i vzdělání v odborných didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím volitelných předmětů všeobecného pedagogicko-psychologického zaměření je dále profiluje pro povolání pedagoga a pracovníka s mládeží.

Obor Učitelství matematiky v magisterském studiu je nabízen absolventům bakalářského studia tohoto oboru. Absolvent oboru získá aprobaci pro vyučování matematiky na střední škole. Cílem studia je vychovat středoškolské učitele matematiky. Toto navazující magisterské studium poskytne studentům ucelené vzdělání v matematické analýze, algebře, geometrii, diskrétní matematice, teorii pravděpodobnosti, teorii množin a také potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti pro udělení aprobace středoškolského učitele matematiky. Cílem volitelných kurzů je získat široký přehled o řadě matematických disciplín.

Profil absolventa

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem fyziky pro všechny typy středních škol, případně - po doplnění příslušného pedagogicko-psychologického a didakticko-metodického vzdělání - pro nižší třídy víceletých gymnázií a školy základní. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou fyziky na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy. Kombinace získaných schopností rozšiřuje možnost uplatnění absolventa i na řadu dalších pozic vyžadujících přesné myšlení, zodpovědnou práci s fakty, vysokou formulační způsobilost a dobrou komunikaci s lidmi (instituce zaměřené na základní a aplikovaný výzkum, vysoké školy, práce s mládeží i mimo školskou oblast, popularizace, odborná publicistika, osvětová činnost apod.

Absolvent tohoto oboru získá všechny potřebné předpoklady k tomu, aby mohl na patřičné odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolský učitel matematiky. Má také dobrou úroveň počítačové gramotnosti, získal základní učitelské dovednosti během pedagogické praxe vykonané v průběhu studia.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 228392 od 1.9.2011