Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Zoologie

Odborné studium, program Ekologická a evoluční biologie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Obor poskytuje vzdělání v oblasti ekologické, evoluční a systematické biologie a to ve směru zoologie. Během studia student získá přehled nejen v oblastech evoluce a ekologie živočichů, ale i zkušenost s terénním výzkumem a schopnost interpretovat poznatky na ekosystémové a krajinné úrovni. Absolventi jsou schopni řešit samostatně nebo v týmech odborné problémy týkající se (1) ekologie živočichů na úrovni jedinců, druhů i celých společenstev, (2) ochrany přírody a životního prostředí, (3) mezidruhových interakcí například v ochraně před živočišnými škůdci, (4) otázky živočišné fylogeneze a systematiky. Tento typ vzdělání absolventovi poskytuje vhodné předpoklady pro navazující doktorské studium v oborech Ekologie, Hydrobiologie, Parazitologie a Zoologie a to jak na domácí, tak na dalších českých nebo zahraničních univerzitách obdobného zaměření.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Zoologie získává teoretické znalosti a speciální praktické dovednosti v oblasti zoologie, s profilací na ekologii, evoluci a systematiku živočichů, zejména v oborech evertebratologie (včetně entomologie), hydrobiologie, parazitologie a vertebratologie. Při výuce je kladen důraz na to, aby studenti byli seznámeni především s biodiverzitou střední Evropy, v závislosti na svém zaměření však jsou schopni rozšířit své znalosti na jakýkoliv ekosystém nebo biom na Zemi. Cílem studia je připravit absolventy pro uplatnění zejména v základním i aplikovaném výzkumu a ve výuce na biologických pracovištích univerzit, v základním i aplikovaném výzkumu v biologických ústavech Akademie věd ČR, ve státních institucích zabývajících se ochranou přírody a životního prostředí, v soukromých firmách provádějících expertízy pro oblast ochrany přírody a životního prostředí, v přírodovědeckých odděleních muzeí, v zoologických zahradách, v resortních ústavech zemědělského a lesnického výzkumu a na analogických pracovištích v zahraničí, v nevládním a soukromém sektoru zabývajícím se problematikou ekologické biologie a biodiverzity (ochrana přírody, kontrola kvality vod, revitalizační zásahy, chovatelství atp.).

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

K přijímací zkoušce jsou vyžadovány znalosti na úrovni Státních závěrečných zkoušek příslušného bakalářského oboru.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 229232 od 1.9.2011