Oddělení pro projektovou podporu

Aktuality

Archiv

MPO vyhlásilo nové výzvy do OP PIK, z nichž MU se může zapojit do výzvy: Program OP PIK Spolupráce - IV. Výzva

12. 7. 2017

Program OP PIK Spolupráce

IV. Výzva

Termín pro předložení žádosti: 20. října 2017
Alokace výzvy: 300 000 000,-Kč, může dojít k navýšení alokace
Minimální výše dotace: 500 000,- Kč

Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data skutečného zahájení projektu. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2020.

Cíl výzvy
Tato výzva naplňuje cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Podporované aktivity v této výzvě:

 • Kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovištiformou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.
 • Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
 • Internacionalizace klastru – navazování spolupráce v  evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.
 • Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

Podporovány NEJSOU:

 • aktivity související s výrobou a zavedením výrobku na trh,
 • projekty, které vedou k jednostranné konkurenční výhodě jednotlivých firem,
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Způsobilé výdaje, maximální výše dotace a spolufinancování:

Pro aktivitu „Kolektivní výzkum“:

Maximální výše dotace 40 000 000,- Kč pro excelentní (15 000 000,- na jeden podprojekt) a 20 000 000,- Kč pro rozvinuté klastry (10 000 000,- na jeden podprojekt).

Míra podpory:

Experimentální vývoj - 45% pro malé podniky, 35% pro střední podniky.
Průmyslový výzkum - 70% pro malé podniky, 60% pro střední podniky

Způsobilé výdaje

 • Mzdy a pojistné, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), dodatečné režijní a provozní náklady.
 • Zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě. 
 • Výdaje pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela spadá do kategorie průmyslového výzkumu, resp. experimentálního vývoje. Výdaje musí být přiřazeny ke konkrétní kategorii – průmyslový výzkum, experimentální vývoj.
 • Dodatečné režijní náklady jsou uplatňovány paušální sazbou ve výši až 15% z rozpočtové položky Mzdy a pojistné.

Pro aktivitu „Sdílená infrastruktura“:

Maximální výše dotace 15 000 000,- Kč pro excelentní a 10 000 000,- Kč pro rozvinuté klastry.
Maximální výše dotace 50%.

 • Nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, hardware a sítě, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem.

Pro aktivitu „Internacionalizace klastru“:

Maximální výše dotace 5 000 000,- Kč pro excelentní, 4 000 000,- Kč pro rozvinuté a 3 000 000,- Kč pro nezralé klastry.
Maximální výše dotace 50%.

 • Mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference.

Pro aktivitu „Rozvoj klastrové organizace“

Maximální výše dotace 5 000 000,- Kč pro excelentní, 4 000 000,- Kč pro rozvinuté a 3 000 000,- Kč pro nezralé klastry.
Maximální výše dotace 50%.

 • Mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál.

Blížší vymezení způsobilých výdajů naleznete zde.

Masarykova univerzita nemůže být samostatným příjemcem této výzvy, ale může být součástí účelového sdružení podnikatelů.

Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách zprostředkovatelské agentury. 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 13436 od 20.6.2018