Oddělení pro projektovou podporu

GAČR - Grantová agentura ČR

Vyhlášení veřejné soutěže JUNIORSKÉ PROJEKTY

(založeno: 28. 2. 2018, aktualizováno: 5. 4. 2018 14:39)
 • Uzávěrka soutěže 11. dubna 2018
 • Termín pro podklady pro etickou komisi: 20.3.2018
 • Interní termín pro vyplnění rozpočtu a zdůvodnění v GRIS: 3. dubna 2018
 • Termín pro odevzdání podepsané průvodky: 9. dubna 2018 do 12:00

Grantová agentura ČR vyhlásila dne 27.2.2018 veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

ZÁKLADNÍ INFORMACE ZE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (je ale nezbytné přečíst celou zadávací dokumentaci):

Extract from GAČR 2019 rules in English is available here.
Prezentace ze semináře GAČR je ke stažení zde.
Často kladené otázky k aktuální soutěži najdete zde.
Převodník kódů OECD ke stažení zde.

Podmínky podání návrhu

Jedna osoba se může v rámci soutěží vyhlašovaných GA ČR pro standardní, mezinárodní a juniorské projekty v daném kalendářním roce účastnit nejvýše jednoho projektu v roli navrhovatele a nejvýše jednoho projektu v roli spolunavrhovatele.

Jedna osoba může být současně řešitelem jen jednoho juniorského projektu.

Pokud se navrhovatel juniorského projektu účastní v daném kalendářním roce jako navrhovatel nebo spolunavrhovatel rovněž soutěže na podporu projektů EXPRO, může se v případě úspěchu v obou soutěžích podílet pouze na řešení EXPRO nebo pouze na řešení juniorského projektu GA ČR.

Podmínky pro osobu navrhovatele:

 • V roce podání projektu může uplynout nejvýše 8 let od udělení titulu Ph.D. nebo ekvivalentu
 • Ke dni vyhlášení soutěže absolvovat posdoktorskou stáž na území jiného státu, než ve kterém získal titul Ph.D. v celkovém trvání nejméně 6 měsíců. Tato stáž může být rozdělena na dvě kratší.
 • Být autorem několika publikací v prestižních mezinárodních časopisech nebo dostáhnout jiného srovnatelného výsledku prokazujícího excelenci.

Podmínky pro členy řešitelského týmu:

 • Řešitelský tým musí obsahovat nejméně dva odborné spolupracovníky, kteří v roce podání návrhu dosáhli nejvýše 35 let. Do příloh návrhu se dokládají jejich životopisy.
 • Věková hranice 35 let se nevztahuje na technické a administrativní pracovníky.

Způsobilé náklady

Osobní náklady (čl. 3.3.1. ZD):

 • Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je doporučována alespoň 20% pro osobu řešitele.
 • Dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance).
 • Odvody z mezd - 35% z hrubých mezd, z DPČ - 34% z hrubé mzdy
 • Odměna z DPP a DPČ může činit nejvýše 250 Kč/hod

Informace k  možné výši mzdy má k dispozici ředitel ústavu nebo personální oddělení fakulty.

Cestovní náklady – v případě účasti na konferencích a workshopech je způsobilá jen aktivní účast

Investiční náklady – jsou způsobilé ve výši účetních odpisů daného majetku, jen po dobu trvání projektu a dle podílu jeho využití pro projekt. Zařazení do správné odpisové skupiny musí být předem konzultováno s ekonomickým oddělením PřF.

Režie – 25% z dotace na osobní náklady, materiál, cestovné a služby (formální změna oproti předchozím rokům)

Uvádění IF

U každého článku v impaktovaném časopise sledovaném v těchto databázích se uvádí impaktní faktor časopisu platný v době uveřejnění článku.

Část C1 – zdůvodnění návrhu projektu

Část C1 má NOVĚ předepsanou strukturu a musí obsahovat tyto údaje:

a) shrnutí současného stavu poznání odborné problematiky v dané vědní oblasti;
b) vyjádření podstaty a aktuálnosti tématu grantového projektu, jeho cílů, způsobu řešení včetně koncepčních a metodických postupů, jeho podrobného časového rozvrhu a etap řešení. Etapy řešení a plnění jednotlivých cílů musí být spojeny s předpokládanými výsledky;
c) dosavadní a v rámci projektu plánovaná spolupráce navrhovatele se zahraničními vědeckými institucemi;
d) údaje o připravenosti navrhovatele a jeho pracoviště, o přístrojovém vybavení pracoviště, které bude při řešení využíváno, o možnosti kooperací;
e) popis týmu: zdůvodnění účasti všech odborných, dalších odborných i dalších spolupracovníků, vymezení jejich podílu na řešení problematiky, včetně předpokládané pracovní kapacity jednotlivých pracovníků;
f) odkazy na použitou literaturu.

Část D1 – životopis navrhovatele

Životopis nesmí z důvodu ochrany osobních údajů obsahovat fotografii navrhovatele!

ZPŮSOB PODÁNÍ NÁVRHU

Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikaci vytvořené k tomuto účelu GRIS.

Aby mohlo dojít ke kontrole z úrovně fakulty, je nezbytné, aby v „users“ byla přidána Ing. Rašková „raskova“. Nelze podat projekt, který nebyl zkontrolován.

Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací, jako soubor ve formátu PDF, označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“. Vygenerovaná pdf - NEPŘEJMENOVÁVAT!!!

Generování finálního pdf souboru:

Po úplném vyplnění formuláře se tlačítko "Report chyb" změní na tlačítko "Finalizovat". Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k vygenerování finální verze návrhu projektu. Výsledný soubor je ke stažení v detailu návrhu projektu v části "Project versions". Před úplným vyplněním formuláře jde vytvářet drafty návrhu projektu stisknutím tlačítka "Draft".

!!! Návrhy musí být VLOŽENY v GRIS do úterý 3.4.2018 – následuje KONTROLA, až poté budou navrhovatelé  vyzváni k vygenerování pdf FINAL, které se zasílá na adresu gacr@sci.muni.cz. Vložení návrhu znamená: je vyplněn zejména rozpočet a zdůvodnění (osobní a věcné náklady). Vlastní návrh může být vložen později.

!!! Do PONDĚLÍ 9. 4. 2017 do 12:00 je nutné dodat průvodní list k návrhu z ISEPu s podpisem navrhovatele a ředitele ústavu. Zasílá se k rukám Ing. Raškové.

ETICKÁ KOMISE

V případě, že zaměření návrhu projektu vyžaduje vyjádření Etické komise, najdete  informace na této stránce: http://vyzkum.rect.muni.cz/cs/zazemi/etika-vyzkumu/ekv/gacr-2019. Termín pro dodání podkladů EKV je 20.3.2018.

Kontaktní osoby:

Ing. Zdeňka Rašková, , t.č. 6530 – administrativní podpora
Ing. Tereza Johnová, , t.č. 3873 – ekonomická kontrola
Bc. Jana Kneblová, , t.č.  1403 – personální kontrola 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 2302 od 25.6.2018